Mətbuat Elan Qurumunun Rəsmi Elan və Reklam Əsasnaməsi Rəsmi Qəzetdə Yayımlandı

mətbuat anons agentliyi
mətbuat anons agentliyi

01 fevral 2023-cü il tarixli 32091 nömrəli Rəsmi Qəzetdə dərc olunan Mətbuat Elan Agentliyinin Rəsmi Elan və Reklamı haqqında Əsasnamə qanun oldu. 01.04.2023-cü il tarixində qüvvəyə minəcək qanuna görə, internet xəbər saytları vilayətlər, personal məşğulluğu və gözləmə müddəti şərtlərinə görə müəyyən edilən aylıq trafik ortalamasını ödədikdən sonra Mətbuat Elan Agentliyindən reklam və reklam gəliri əldə edə biləcək.

Qüvvəyə minən qaydalar aşağıdakılardır:

  1. Mətbuat Reklam Agentliyinin Elan Portalı haqqında Əsasnamədə dəyişiklik edilməsi haqqında Əsasnamə
  2. Mətbuatda Elan Təşkilatı haqqında Əsasnaməyə Dəyişiklik edilməsi haqqında Əsasnamə
  3. Rəsmi Elan və Reklam Qaydası
  4. “Elektron mühitdə rəsmi elanların və reklamların qəbulu və yayılması haqqında Əsasnamə”də dəyişiklik edilməsi haqqında Əsasnamə

Mətbuat Reklam Agentliyinin Elan Portalı haqqında Əsasnamədə dəyişiklik edilməsi haqqında Əsasnamə

MADDƏ 1- 12 / 12 / 2020 31332 saylı və XNUMX saylı Rəsmi Qəzetdə dərc olunan Mətbuat Elan Agentliyinin elanı portal Əsasnamənin 1-ci maddəsinin birinci abzasındakı “qəzetlərdə” ifadəsi “qəzetlərdə və internet xəbər saytlarında” ifadəsi ilə dəyişdirilib.
MADDƏ 2- Həmin Əsasnamənin 3-cü maddəsinin birinci abzasında “2 -ci” sözü “2, 45/A” olaraq dəyişdirilib.
MADDƏ 3- Həmin Əsasnamənin 5-ci maddəsinin adı “Qəzetlərdə və internet xəbər saytlarında dərc edilmə öhdəliyi” kimi, birinci bənd isə aşağıdakı kimi dəyişdirilib.
“(1) Qanunun, Prezident Fərmanının, əsasnamənin və digər qanunvericilik aktlarının müddəalarına uyğun olaraq, 195-cı il №-li Qanuna uyğun olaraq qəzetlərdə və internet xəbər saytlarında dərc olunan rəsmi elanlar. portalda də nəşr olunur”.
MADDƏ 4- Eyni Qayda 6 -cı 4-cü maddənin birinci abzasına aşağıdakı kimi dəyişiklik edilir.
“(1) Hər hansı qanunvericilik müddəasına uyğun olaraq elan portalda dərc edilməsi tələb olunan rəsmi elanlar, elanlar portalın Bundan əlavə, üçüncü bənd çərçivəsində müəyyən edilmiş tarifə uyğun olaraq, rəsmi elan dərc etmək hüququna malik olan qəzet və ya internet xəbər saytında Qurum vasitəsilə dərc oluna bilər. Bu elanların dərci ilə bağlı prosedur və prinsiplər İdarə Heyəti tərəfindən müəyyən edilir.”
MADDƏ 5- Eyni Qayda 7 -ci Məqalənin birinci abzasındakı “Qəzetlərin saytlarında elan” ifadəsi “Elan” olaraq dəyişdirilib.
MADDƏ 6- 7 Eyni Qaydaya -ci Məqalədən sonra gələn məqalə əlavə edilmişdir.
"Reklam portalda pulsuz rəsmi elanlar
MADDƏ 7/A- (1) Qanuna, Prezidentin fərman və əsasnamələrinə əsasən, Prezidentliyə tabe olan qurum və təşkilatların, nazirliklərin, tabe, əlaqədar və ya əlaqədar qurum və təşkilatların və digər qurum və təşkilatların elanları öz internet saytında yayımlanacaqları da açıqlanır. portalda nəşri məcburidir. Bu elanların reklamı portalda Onun nəşri üçün heç bir ödəniş alınmır.
(2) 2004 saylı İcra və İflas Qanununun 114-cü maddəsi çərçivəsində rəsmi elanlar, elanlar portalda Pulsuz nəşr olunur”.
MADDƏ 7- Həmin Əsasnamənin 10-cu maddəsinin birinci abzasındakı “üçüncü şəxslər” ifadəsindən sonra həmin maddəyə “nüsxələyə, dərc etdirə, dərc etdirə bilməz” ifadəsi və aşağıdakı abzas əlavə edilmişdir.
“(2) Birinci bənddə sadalananların kommersiya fəaliyyətinə tabe edilməsi Səlahiyyətli orqanın icazəsinə tabedir.”
MADDƏ 8- Eyni Tənzimləmə 11 aşağıdakı kimi düzəldilir.
“MADDƏ 11- (1) Bu Əsasnamədə heç bir müddəa olmadığı hallarda; 195 saylı Qanun, Müvafiq il üzrə Rəsmi Reklam Qiyməti Tarifi, Mətbuat Elan Qurumunun Əsasnaməsi, Rəsmi Elan və Reklam Əsasnaməsi, Elektron Mühitdə Rəsmi Elanlar və Reklamların Alınması və Yayılması haqqında Əsasnamə, Ümumi Yığıncaq Qurumunun və digər qərarları müvafiq qanunvericilik müddəaları tətbiq edilir.
MADDƏ 9- Bu Əsasnamə 1 / 4 / 2023 tarixində qüvvəyə minir.
MADDƏ 10- Bu Əsasnamənin müddəalarını Mətbuatda Reklam Qurumunun Baş Meneceri həyata keçirir.

Mətbuatda Elan Təşkilatı haqqında Əsasnaməyə Dəyişiklik edilməsi haqqında Əsasnamə

MƏTBUAT ELANI HAQQINDA ƏQSAMDA DƏYİŞİKLİK EDİLMƏSİ HAQQINDA ƏSAS

MADDƏ 1- 12 / 12 / 1997 23198 tarixli və 113 saylı Rəsmi Qəzetdə dərc edilən Mətbuat Elan Təşkilatı Əsasnaməsinin ikinci hissəsi və XNUMX-cü maddəsi ləğv edilmişdir.
MADDƏ 2- Bu Əsasnamə 1 / 4 / 2023 tarixində qüvvəyə minir.
MADDƏ 3- Bu Əsasnamənin müddəalarını Mətbuatda Reklam Qurumunun Baş Meneceri həyata keçirir.

Rəsmi Elan və Reklam Qaydası

RƏSMİ ELAN VƏ REKLAM QAYDALARI

İLK BÖLMƏ

Ümumi müddəalar

BİRİNCİ BÖLMƏ

İlkin müddəalar

məqsəd

MADDƏ 1- (1) Bu Əsasnamənin məqsədi rəsmi elanların və reklamların dərc olunacağı dövri nəşrlərin xüsusiyyətlərini və vəzifələrini müəyyən etmək, onların hər hansı fikir və fiqh fərqi olmadan yayılmasını təmin etməkdir.

tətbiqi sahəsi

MADDƏ 2- (1) Bu Qayda rəsmi elanların və reklamların əhatə dairəsini, yayılmasını, dərcini, rəsmi elan və reklam dərc etmək hüququnu, vasitəçinin vəzifə və səlahiyyətlərini, rəsmi elan və reklamları dərc edəcək dövri nəşrlərin ixtisas və vəzifələrini, habelə nəzarət prosedurları və prinsipləri haqqında müddəaları.

(2) Xəbər və foto agentliklərinin nəşrlərinə əlavə olaraq, sənaye rəqəmsal maşınlar Tərifindən, keyfiyyətindən və kəmiyyətindən asılı olmayaraq ensiklopediyalar, bülletenlər və köhnəlmiş nəşrlər, rəsmi elanlar və reklamlar kimi fasiküllərdə çap olunan və ya çoxaldılan və ya nəşr edilən dəftərxana ləvazimatı, ofis, stolüstü və ya portativ rəqəmsal çap maşınları, kompüter printerləri, dublikatorlar və surət çıxaran maşınlar istisna olmaqla. nəşr etmək hüququnun şərtləri, bu Qaydanın müddəaları xəbər və foto agentliklərinin internet saytları da daxil olmaqla internet xəbər saytı xüsusiyyətinə malik olmayan heç bir rəqəmsal mediaya şamil edilmir.

(3) Mərkəzi idarəetmə orqanlarına, yerli idarəetmə orqanlarına, sosial təminat qurumlarına, dövlət təsərrüfat müəssisələri, kapitalının yarıdan çoxu bu qurumlara məxsus olan və tabeliyində olan publik hüquqi şəxsə malik müəssisələr, onlara məxsus qəzet və internet xəbər saytları. qanunla və ya prezidentin fərmanı ilə yaradılmış digər qurumlar və ya onların tabeliyində olan qurumlar.rəsmi elanlar dərc etmək hüququna malik deyillər və peşəkar mətbu orqanlar tərəfindən xüsusi olaraq Ramazan və Qurban bayramları və milli bayramlarla bağlı dövri nəşrlərdə rəsmi elanlar verilmir.

(4) Bu Qaydanın birinci hissəsinin müddəaları rəsmi elanlar və ya reklamlar dərc etmək hüququ olan şəxslərə və dərc edilməsini tələb etmiş bütün dövri nəşrlərə şamil edilir.

dayaq

MADDƏ 3- (1) Bu Qayda, 2 / 1 / 1961 195 saylı “Mətbuat reklamının təşkili haqqında” Qanunun 34, 35, 36, 45/A, 53-cü maddələri və şərti 9-cu müddəaları əsasında hazırlanmışdır.

anlayışlar

MADDƏ 4- (1) Bu Əsasnamədə;

a) Mətbuat kartı: 13 / 6 / 1952 İşin nəticəsi olaraq 5953-cü il tarixli 9 saylı Mətbuat Peşəsində İşçilərlə İşçi Arasında Münasibətlərin Tənzimlənməsi haqqında Qanuna, 6-cü il tarixli 2004 saylı Mətbuat Qanununun 5187. -ci maddənin birinci bəndinin “n” yarımbəndinə uyğun olaraq verilmiş şəxsiyyət vəsiqəsi;

b) Baş Diler: Qəzet yayımı, işçi, nəqliyyat vasitəsi və texniki məqsədi ilə yaradılmışdır avadanlıq Əgər varsa, qəzetlərdən müqavilə əsasında fiziki şərtlərlə alınmış nüsxələri və ya birbaşa son nöqtə dilerlərinə çatdıran müəssisədən, əgər yoxdursa,

c) Gözləmə müddəti: Dövri nəşrlərin rəsmi elan və ya reklam dərc etmək hüququ qazanması üçün bu Əsasnamənin müvafiq maddələrinə uyğun olaraq müəyyən edilmiş müddətlər,

ç) Jurnal: Rəsmi elanların dərci üçün müraciət etmiş və ya bu elanları dərc etmək hüququna malik olan, dərc müddəti ən azı həftəlik, ən çoxu üç ay arasında olan və bu Əsasnamənin beşinci hissəsinə daxil edilmiş jurnallar,

d) Birbaşa trafik: İnternet xəbər saytının domen adını heç bir yönləndirmə olmadan birbaşa internet brauzerinə yazmaqla yaranan trafik,

e) faktura: 4 / 1 / 1961 213 saylı Vergi Prosessual Qanununa uyğun olaraq verilmiş hesab-faktura,

f) İntellektual işçi: Mətbuat və yayım fəaliyyəti ilə bağlı biznes sahələrində intellektual fəaliyyət göstərən şəxs,

g) Qəzet: Rəsmi elan və elanların dərc edilməsini tələb etmiş və ya dərc etmək hüququ olan geniş yayılmış, regional və ya yerli qəzetlər,

ğ) Ümumi Yığıncaq: Mətbuat Elan Qurumunun Baş Assambleyası,

h) Göstərici: Rəsmi elan dərc edən qəzetlərin və internet xəbər saytlarının aylıq rəsmi reklam kvotasını müəyyən edən nömrə,

ı) Məzmun: Dövri mətbuatda olan bütün vizual, audio və ya yazılı elementlər,

i) İLANBİS (Reklam İnformasiya Sistemi): Rəsmi elanların və reklamların reklam verənlərdən elektron şəkildə qəbulu, dövri nəşrlərə paylanması, Ümumi Yığıncaq tərəfindən dövri nəşrlərə qoyulan keyfiyyət və vəzifələrlə bağlı prosedurların həyata keçirildiyi sistemdir. ,

j) Elan portal: Mətbuat Elan Agentliyinə məxsus “ilan.gov.tr” domen adından və onun alt domenlərindən ibarət reklam və reklam nəşri xidmətlərinin təqdim olunduğu internet saytı,

k) İmza: Əl yazısı və ya təhlükəsiz elektron imza,

l) İnternet xəbər saytı: Türkiyə hüdudlarında yerləşən, internetdə xəbər və şərh məzmunu təqdim etmək, müxtəlif multimedia vasitələrindən istifadə etməklə məzmununu dərc etmək üçün yaradılmış, keyfiyyət və vəzifələri Baş Assambleya tərəfindən müəyyən edilən və bir-biri ilə əlaqəli internet xəbər saytları. rəsmi elanların və elanların dərc edilməsinə,

m) İş günü: 17 / 3 / 1981 2429 saylı “Milli bayramlar və ümumi bayramlar haqqında” Qanunun müddəalarına əsasən, bayram günləri ilə şənbə və bazar günlərindən başqa iş günləri,

n) Kateqoriya: Rəsmi elanın dərci şərtləri və onun yayılması üçün əsas təşkil edən təsnifat,

o) nəzarət lövhəsi: Rəsmi elanların və reklamların dərci ilə bağlı dövri nəşrlərin bu Əsasnamədə qoyulmuş vəzifələri vaxtında və tam şəkildə yerinə yetirib-yetirməməsinə nəzarət etmək üçün yaradılmış kollegiya;

ö) Təşkilat: Mətbuat Elan Təşkilatı,

p) Ofset: Qəzetlərdən və ya internet xəbər saytlarından verilən rəsmi elanın Baş Assambleyanın müəyyən etdiyi şərtlərin pozulduğu dövrlər üçün rəsmi elan kvotasına uyğun gələn məbləğdə, dərc etmək hüququ olan digər qəzetlərə və ya internet xəbər saytlarına əks etdirilməsi. eyni nəşrdə və ya kvota yerində, onların göstəricilərinə mütənasib olaraq,

r) Rəsmi elanın dərc edilməsi hüququnun dayandırılması: Ümumi Yığıncaq tərəfindən müəyyən edilmiş şərtlər pozularsa və bu vəziyyətin davam etdiyi müəyyən edilirsə, pozuntu aradan qaldırılana qədər heç bir rəsmi açıqlama verilmir,

s) Səhifə baxışlarının sayı: İnternet xəbər saytının ziyarətçiləri tərəfindən edilən səhifə baxışlarının cəmini ifadə edən rəqəm,

ş) Son nöqtə satıcısı: Çap mediası sektorunda əks satış olaraq da bilinən, əsas diler və ya alt diler tərəfindən çatdırılan qəzet nüsxələrini asanlıqla əldə edə biləcəkləri şəkildə oxucuya təqdim edən satış nöqtəsi,

t) Dövri nəşrlər: 5187 saylı Qanuna uyğun olaraq bəyannamə təqdim edən və bu Əsasnamədə göstərilən keyfiyyətlərə malik olan qəzet, jurnal və internet xəbər saytlarını,

u) Sub-diler: Qəzet yayımı, işçi, nəqliyyat vasitəsi və texniki məqsədlər üçün yaradılmışdır avadanlıq Baş diler tərəfindən göndərilən qəzetin nüsxələrinin fiziki şərtləri şirkətlə apararaq son nöqtə dilerlərinə çatdırılması; şəhər, rayon və ya rayon baş satıcıya əlaqəli biznes,

ü) Tək ziyarətçi: Eyni İP-dən xəbər saytına daxil olan və yalnız bir dəfə sayılan ziyarətçi,

v) Kompensasiya: Qəzetlərin və ya internet xəbər saytlarının dərc etmək hüququna malik olduğu, lakin dərc olunmaqdan məhrum edildiyi dövrlər üçün rəsmi elanların kvotasına uyğun gələn rəsmi elanın məbləği digər qəzetlərdən və ya internet xəbər saytlarından tutulur. eyni nəşrdə və ya kvota yerində müvafiq qəzet və ya internet xəbər saytları ilə mütənasib olaraq dərc etmək hüququ.xəbər saytında əks olunmaq,

y) Hüquqi şəxsin nümayəndəsi: Nəşrin sahibi hüquqi şəxs olduqda, 5187 saylı Qanuna uyğun olaraq bu hüquqi şəxsin səlahiyyətli şurası tərəfindən idarəçilər sırasından müəyyən edilən fiziki şəxs,

z) Yalnız reklamların dərc edilməsi: Yalnız rəsmi elanların dərc edilməsini tələb edən və beşinci hissədə göstərilən şərtləri yerinə yetirən dövri nəşrlər,

aa) Geniş yayılmış qəzet: Eyni adda vahid mətbuat yayımı təşkilatı tərəfindən nəşr edilən və ölkənin ən azı 70%-də, hər coğrafi bölgədə ən azı bir əyalətdə yayılan və satışa təqdim edilən gündəlik qəzet,

bb) Dərc etmək hüququ: Rəsmi elanlar və ya reklamlar dərc etmək hüququna malik olmaq,

cc) Yayım günü: Qəzetlərin səhifələrində və etiketlərində yazılan tarix və internet xəbər saytlarında hər gün üçün saat 00.00-dan 23.59-a qədər,

çç) Yayım sahibi: 5187 saylı Qanuna uyğun olaraq verdiyi bəyannamədə göstərilən fiziki və ya hüquqi şəxs,

dd) Nəşrin növü: 5187 saylı Qanuna uyğun olaraq verilən bəyannamədə göstərilən ümumi, regional və ya yerli nəşr növlərindən hansının, qəzet və jurnalların əhatə dairəsində olduğu,

ee) Nəşr və kvota yeri: 5187 saylı Qanuna uyğun olaraq verilən bəyannaməyə əsasən, qəzetlər üçün 31-ci maddədə dərc olunduğu yer; internet xəbər saytları üçün 53-cü maddədə müəyyən edilmiş kvota yerləri,

ff) Yerli qəzet: Gündəlik və ya həftədə ən azı iki gün çıxan, bir qəsəbədə çap olunmaqla yayılan və satılan qəzet,

gg) İdarə Heyəti: Mətbuat Elan Agentliyi İdarə Heyəti,

ifadə edir.

İKİNCİ BÖLÜM

Reklam və elanlar

rəsmi elanlar

MADDƏ 5- (1) Bu Qaydalar çərçivəsində;

a) Qanuna, Prezidentin fərmanına, qanuna və ya əsasnaməyə uyğun olaraq dərc edilməsi məcburi olan elanlar;

b) Mərkəzi idarəetmə orqanlarının, yerli idarəetmə orqanlarının, sosial təminat qurumlarının, universitetlərin, palataların və əmtəə birjalarının, birliklərin, vəkillər kollegiyalarının, dövlət təsərrüfat müəssisələrinin, kapitalı yarıdan çoxunun aid olduğu təşkilatların reklamı xarakteri daşımayan elanlar. publik hüquqi şəxslərə və onların filiallarına,

rəsmi reklamdır.

(2) Birinci bəndin (a) yarımbəndi çərçivəsində özəl birliklər tərəfindən edilməsi tələb olunan elanlar rəsmi elan sayılmır.

rəsmi elanlar

MADDƏ 6- (1) Maddi və ya mənəvi fayda əldə etmək, məsələn, bir şey və ya ideya üçün populyarlıq qazanmaq və ya tanıtım məqsədləri üçün dövri nəşrlərdə əyani, eşitmə və ya yazılı formada dərc edilən məzmun reklam sayılır.

(2) Rəsmi elanlar, 195 saylı Qanunun 42 -ci Bu Əsasnamənin 5-ci maddəsinin birinci bəndinin “b” yarımbəndində sadalanan idarə və təşkilatlar, qanunla və ya Prezidentin fərmanı ilə yaradılmış digər müəssisələr və ya onların tabeliyində olan qurumlar tərəfindən dövri nəşrlərə verilən reklamlardır.

(3) Rəsmi elanlar reklam verənlərin mülahizəsinə uyğun olaraq, rəsmi elanlar dərc etmək hüququna malik olan dövri nəşrlərdə Agentlik vasitəsilə dərc olunur.

(4) Reklam və ya reklam olan xəbərlər, şəkillər, videolar, mətnlər və bu kimi şeylər. tərəddüd Heç bir otaqdan çıxmadan reklam və ya reklam olduğu bildirilir.

Rəsmi elanlar və reklamlar üçün vasitəçilik

MADDƏ 7- (1) Qurum rəsmi elanların və reklamların, nəşr etmək hüququ olan dövri nəşrlərin və qurumun elanının portalda nəşrinə vasitəçilik edir.

(2) Qurum xüsusi reklam və reklamları qəbul edir. 195 saylı Qanun və bu Əsasnamənin müddəaları çərçivəsində xüsusi reklam və reklamların nəşri, nəşri və vasitəçiliyi pulsuzdur.

Dövri nəşrlərin siyahısı

MADDƏ 8- (1) Qurum, rəsmi elanların və reklamların yerləşdirilə biləcəyi dövri nəşrlərin adlarını və lazım bildiyi digər məlumatları ehtiva edən siyahını hər ayın son iş günü öz internet saytlarında elan edir.

(2) Rəsmi elanların dərc edilməsi hüququnun əldə edilməsi və ya dayandırılması, bu hüququn bərpası, rəsmi elan və reklamların dərc edilməsi hüququnun ləğvi, ad və ya domen adının dəyişdirilməsi kimi məlumatlar siyahıya daxildir.

(3) Rəsmi elanları dərc etmək hüququ əldə etmək üçün gözləmə müddətində olan qəzetlər və internet xəbər saytları da siyahıda göstərilir.

ÜÇÜNCÜ bölmə

Rəsmi elan və reklam dərc etmək hüququ

Rəsmi elanları dərc etmək hüququ

MADDƏ 9- (1) Bu Əsasnamədə kateqoriyalara uyğun olaraq müəyyən edilmiş qayda və prinsiplərə uyğun olaraq öz xüsusiyyətlərini və vəzifələrini tam və vaxtında yerinə yetirən qəzetlər və internet xəbər saytları rəsmi elanlar dərc etmək hüququna malikdir.

Rəsmi elanları dərc etmək hüququ

MADDƏ 10- (1) Yalnız rəsmi elanların dərc edilməsini tələb edən dövri nəşrlər bu Qaydada müəyyən edilmiş qayda və prinsiplərə uyğun olaraq öz ixtisas və vəzifələrini tam və vaxtında yerinə yetirdikdə bu hüququ əldə edirlər. Dövri nəşrlərə rəsmi reklam vermək hüququ baxımından beşinci hissənin müddəaları tətbiq edilir.

(2) Rəsmi elan dərc etmək hüququna malik olan və ya bu hüququ əldə etmək üçün gözləmə müddətində olan qəzetlər və internet xəbər saytları da rəsmi elanlar dərc etmək hüququna malikdir. Rəsmi elan vermək hüququ olan qəzetlərin və internet xəbər saytlarının rəsmi reklamını dərc etmək hüququ da başa çatır.

(3) Ramazan və Qurban bayramları üçün xüsusi olaraq buraxılan nəşrlərə rəsmi reklamlar, ən çox mətbuat kartı olan peşəkar jurnalistlər və onların yerləşdikləri əyalətdəki yuxarı təşkilatlar tərəfindən verilir.

Nəşr etmək hüququnun əldə edilməsi şərtləri

MADDƏ 11- (1) Dövri nəşrlərin nəşr etmək hüququ əldə etməsi üçün;

a) İmzalanmış, rəsmi elan və reklam və ya dərc olunduğu yer və ya kvota aydın şəkildə göstərilməklə, yalnız reklamın dərc edilməsi tələbi ilə çıxış etmək;

b) Tələblərinə uyğun olaraq bu Əsasnamənin müvafiq müddəalarına və Ümumi Yığıncaq tərəfindən müəyyən edilmiş digər şərtlərə və keyfiyyətlərə malik olmaq, onlara həvalə edilmiş vəzifələri vaxtında qəbul etmək və yerinə yetirmək;

c) Bu maddədəki şərtləri yerinə yetirməklə onlar üçün müəyyən edilmiş gözləmə müddətlərini tamamlamaq;

lazımdır.

Quruma göndəriləcək sənədlərin müəyyən edilməsi

MADDƏ 12- (1) Ümumi Müdirlik bu Qayda çərçivəsində tələb olunacaq sənədləri müəyyən etmək səlahiyyətinə malikdir.

Quruma bildirişlər

MADDƏ 13- (1) Bu Əsasnamə çərçivəsində İLANBİS vasitəsilə Quruma göndəriləcək məlumat və sənədlər; O, yalan və ya aldadıcı ola bilməz, bəyan edilmiş məsələlərdə xüsusi hüquqlar təmin etmir və ehtiva etdiyi məlumatla bağlı dəqiqlik və ya reallıq prezumpsiyasını təşkil etmir.

Dördüncü fəsil

Gözləmə müddəti əməliyyatları

Gözləmə vaxtı

MADDƏ 14- (1) Dövri nəşrlərə rəsmi elanlar və/və ya reklamlar dərc etmək hüququ əldə etmək üçün bu Qaydanın müvafiq hissələrində göstərilən gözləmə müddətləri tətbiq edilir.

Gözləmə müddətinin başlama tarixinin müəyyən edilməsi

MADDƏ 15- (1) Qəzetlər və ya internet xəbər saytları, rəsmi elanın dərc edilməsi ilə bağlı müraciətlərinin Agentliyin qeydlərinə təqdim edildiyi tarixdən sonra ən geci 3 ay müddətində auditin aparılmasını tələb etməlidir. Gözləmə müddətinin başlama tarixi, müraciət əsasında Baş İdarə tərəfindən aparılacaq yoxlama və ya imtahan nəticəsində müəyyən edilmiş şərtlərə və keyfiyyətlərə malik olduğunun müəyyən edildiyi tarix kimi müəyyən edilir. nəşr və ya kvota yeri ilə bağlı bu Əsasnamənin müddəalarında.

Gözləmə müddəti ərzində öhdəliklər

MADDƏ 16- (1) Rəsmi elan dərc etmək hüququ əldə etmək üçün gözləmə müddətinə tabe olan qəzet və ya internet xəbər saytı bu müddət bitmədən rəsmi elan dərc edə bilməz. Əks halda, 195 saylı Qanunda göstərilən sanksiyalar tətbiq edilir.

(2) 5187 saylı Qanuna uyğun olaraq verilən bəyannamədə göstərilən nəşr aralığına görə, gözləmə müddəti içərisində qəzetlər; Digər tərəfdən, internet xəbər saytları bu Qaydada müəyyən edilmiş əlçatanlıq tələblərinə cavab verən şəkildə dərc edilməli, qəzetlər və internet xəbər saytları isə bütün digər tələb olunan keyfiyyətlərə malik olmalı və verilən tapşırıqları yerinə yetirməlidir.

(3) Ancaq gözləmə müddəti içərisində olan qəzetlər və ya internet xəbər saytları ilə bağlı 113-cü maddənin birinci bəndinin müddəası təqvim ili əvəzinə gözləmə müddətinin başlama tarixinə görə tətbiq edilir.

BEŞİNCİ BÖLMƏ

Rəsmi elanların dərci ilə bağlı qəzetlərin və internet xəbər saytlarının ümumi xüsusiyyətləri

tətbiqi sahəsi

MADDƏ 17- (1) Qəzetlərin və internet xəbər saytlarının rəsmi elanlarını dərc etmək hüququnun başlaması və davam etdirilməsi üçün Baş Assambleya tərəfindən müəyyən edilən ümumi xüsusiyyətlər bu bölmədə tənzimlənir.

Heyət tələbləri

MADDƏ 18- (1) Qəzet və internet xəbər saytlarından ikinci və üçüncü hissələrdə göstərilən sayda və vəzifələrdə rəy işçiləri işə götürülməsi tələb olunur.

(2) Heyətdə göstəriləcək intellektual işçilər;

a) 5953 saylı Qanuna uyğun olaraq yazılı formada və tammüddətli əmək müqavilələri bağlamaq,

b) Müqavilələrinə uyğun olaraq əmək haqqının tam gün və ay ərzində tam və vaxtında ödənilməsi;

c) Müqavilələrində nəzərdə tutulmuş vəzifələrin müqabilində faktiki olaraq işi yerinə yetirdikdə;

ç) Əmək haqqı ilə bağlı Sosial Müdafiə Təşkilatına bildirişlər, mükafatlar və vergi hesablamaları qanuni müddətdə və tam şəkildə edilir,

d) Özlərinə xeyir verəcək kommersiya fəaliyyəti ilə məşğul olmamaq və jurnalistlik peşəsindən başqa heç bir fəaliyyətlə məşğul olmamaq;

e) Çalışdıqları qəzetin və ya internet xəbər saytının nəşr olunduğu yerdə və ya kvota yerində yaşamaq,

tələb olunur.

(3) Qəzetin və ya internet xəbər saytının nəşr yeri və ya kvotası ilə yer arasındakı məsafə nəzərə alınmaqla, məsul rəhbər istisna olmaqla, eyni əyalətin və qonşu vilayətlərin ərazi sərhədləri daxilində qalan digər ziyalılar. yaşayış yeri və ictimai nəqliyyat vasitələri, yayım və ya kvota Onlar yaşayış yerindən kənarda yaşaya bilərlər. Belə hallarda, Orqan tapşırığın məqsədə uyğun və davamlı şəkildə yerinə yetirilməsinin mümkün olub-olmaması barədə qərar qəbul edir. İnternet xəbər saytlarının 1-ci və 2-ci kateqoriyasında ən çox iki rəy işçisi; 3., 4-cü və 5-ci kateqoriyada olanlar üçün ideya işçisi üçün kvota yerində yaşamaq şərti tələb olunmur. Yaşayış yerinin müəyyən edilməsində Mərkəzi Əhali İdarəetmə Sisteminin (MERNİS) qeydlərindəki ilk yaşayış ünvanı əsas götürülür.

(4) Kadrlarda çalışan intellektual işçilərin yazılı əmək müqaviləsi işəgötürən və ya intellektual işçi tərəfindən ləğv edildiyi təqdirdə, xitam tarixi 5953 saylı Qanunun 5, 6 və 7-dir. -ci maddələrinə uyğun olaraq müəyyən edilir.

Onlar heyətdə ola bilər

MADDƏ 19- (1) İşçi heyətinə daxil edilə bilən intellektual işçilər aşağıdakı ixtisas və şərtlərdən ən azı birinə malik olmalıdırlar:

a) Ali təhsil müəssisələrinin rabitə fakültələrini və ya digər fakültələrin ünsiyyət bölmələrini bitirmək və ya Ali Təhsil Şurası tərəfindən qəbul edilmiş ekvivalent diploma sahib olmaq.

b) İntellektual işçi kimi mətbuat kartının olması.

c) Peşə məktəblərinin rabitə ilə bağlı şöbələrini bitirmək şərti ilə ən azı 6 ay fasiləsiz kütləvi informasiya vasitələrində işləmək və bu işi attestasiyadan keçirmək.

ç) Ən azı 5953 ayı fasiləsiz olmaqla, ümumilikdə 6 ay KİV-də çalışmış olmaq, 12-ci il tarixli Qanun çərçivəsində sosial təminat qanunvericiliyinə tabedir.

d) 6 saylı əqli işçilər haqqında qanun çərçivəsində sosial təminat qanunvericiliyinə uyğun olaraq ən azı 15 ayı fasiləsiz olmaqla cəmi 5953 ay çalışmış olmaq və bu işi təsdiqləmək.

e) Ən azı 6 ayı fasiləsiz olmaqla, ümumilikdə 15 ay dövlət media orqanlarının xəbər xidmətlərində ictimai hüquq statusuna uyğun olaraq işləmək və bu işi attestasiyadan keçirmək.

(2) Yazıçı və ideya işçisi kimi işləyənlərlə məhdudlaşır. 22 / 5 / 2003 4857 saylı Əmək Qanununa görə əlil sayılanlar üçün birinci bənddə göstərilən şərtlər tələb olunmur.

Onlar siyahıda olmayacaqlar.

MADDƏ 20- (1) Qəzet və internet xəbər saytının imtiyaz sahibi və ya varsa, 5187 saylı Qanunun müddəalarına uyğun olaraq müəyyən edilmiş hüquqi şəxsin nümayəndəsi. kolleksiya şirkətlərin ortaqları, adi məhdud şirkətlərin komandit ortaqlıqları, kapitalı səhmlərə bölünən məhdud ortaqlıqların komandit ortaqları, törəmə avadanlıqların səhmdarları; məhdud cəmiyyəti şirkətlərdə təmsil edən şəriklər və şirkət direktorları, səhmdar cəmiyyətlərində cəmiyyəti təmsil etmək səlahiyyəti olan tərəfdaşlar, idarə heyətinin və auditorlar şurasının üzvləri; Özlərinin və ya başqa nəşrlərin ziyalı heyətində iştirak edə bilməzlər.

(2) Rəsmi elanların dərci ilə bağlı qəzetlərin və internet xəbər saytlarının mülkiyyətində olan fiziki şəxsin anası, atası, həyat yoldaşı, övladları və hüquqi şəxslərin idarə və ya nəzarət orqanlarının üzvləri, onları övladlığa götürdükləri övladları, həyat yoldaşlarının valideynləri, müvafiq qəzet və internet xəbər saytının əməkdaşları iştirak edə bilməzlər. Lakin bu bəndin müddəaları 19-cu maddənin birinci bəndinin (a) yarımbəndində göstərilən buraxılış tələbinə cavab verən şəxslərə və ziyalı işçisi kimi mətbuat kartı olan qohumlarına şamil edilmir.

Birdən çox dövri mətbuatda işləyənlər

MADDƏ 21- (1) İntellektual işçi rəsmi elanların dərci ilə bağlı birdən çox qəzet və internet xəbər saytının ştatında elan olunarsa, onlardan yalnız birinin ştatına qəbul edilir. Bu əməliyyatlar üçün Sosial Müdafiə Təşkilatının qeydləri, müqavilələri və digər sənədlər əsas götürülür.

İşçilərin məlumatlandırma öhdəliyi

MADDƏ 22 – (1) Qəzetlər və internet xəbər saytları işçi heyətində olan ziyalı işçilərinin işə qəbulu, vəzifəsinin dəyişdirilməsi, işdən çıxarılması, vergi və sığorta hesablamaları ilə bağlı məlumat və sənədləri ən geci 3 iş günü müddətində Quruma çatdırmağa borcludurlar. bu əməliyyatların tamamlanması.

Məzmun

MADDƏ 23- (1) Qəzetlərin və internet xəbər saytlarının məzmununda kateqoriya və göstəricilərin sayına görə;

a) Xüsusi elanlar və reklamlar istisna olmaqla, türkcə hər cür mətni nəşr etmək,

b) Siyasi, iqtisadiyyat, mədəniyyət, incəsənət, sosial, jurnal və idman mövzularında xəbərlər, köşələr, məqalələr, şərhlər, araşdırmalar, müsahibələr və şəkillər, əyani materiallar, fotoşəkillər kimi nəşr və ya kvota yeri və onun orijinal və müasir olması şərtilə, qrafika, cizgi filmləri və s.

c) Ən müasir radio-televiziya yayımları, növbətçi apteklər, təsərrüfat masaları, əyləncə yerləri, hava şəraiti və bu kimi şeylər, tapmacalar və astrologiya kimi məzmunlar təkrarlanmazsa,

ç) Vizual məzmun xəbər mətnlərinə uyğun və mütənasib olmalı və mətbuatda müəyyən edilmiş qaydalara uyğun tərtib edilməlidir;

d) Başlıqlarda xəbərin məzmunu təhrif edilməməli, çaşdırıcı və ziddiyyət yaratmamalıdır;

e) qəzetlərin və internet xəbər saytlarının gündəlik xəbər nömrələrinin səth sahəsinin üçdə ikisi (b) yarımbəndində göstərilən məzmundan ibarətdir; Məzmunun ən azı altıda birində ziyalı işçilərinin öz kadrlarında göstərilən xəbərlər və yazarları işə götürənlər öz köşə yazılarını, 7 gündə ən azı iki dəfə olmaq şərtilə,

məcburidir.

(2) Qəzetlər və internet xəbər saytları türk dilinə tərcümə olunmaq şərti ilə başqa dillərdəki məzmuna da daxil ola bilər.

(3) Qəzetlərin və internet xəbər saytlarının rəsmi elan və elanları tam, düzgün və vaxtında dərc etmələri, eləcə də asanlıqla oxuna bilməsi üçün lazımi tədbirləri görmələri vacibdir.

Coğrafi istifadə

MADDƏ 24- (1) Qəzetlərin və internet xəbər saytlarının məzmununda;

a) İşçi heyətində elan edilmiş şəxslər tərəfindən istehsal olunan məzmunun sahibi olan intellektual işçinin göstərilməsi,

b) Dövlət qurumları, təşkilatlar, idarələr, bələdiyyələr və onların tabeliyindəki qurumlar, digər yerli idarələr, siyasi partiyalar, qeyri-hökumət təşkilatları və sair tərəfindən hazırlanan mətbuat şərhlərində, bəyanatlarda və bülletenlərdə müvafiq qurum və təşkilatların mənşəyindən istifadə etməklə,

c) Müqavilədən asılı olaraq qonorar və ya abunə haqqı ödəməklə əldə edilən xəbərlərdə müvafiq şəxsin və ya xəbər agentliyinin göstərilməsi,

ç) İntellektual işçilər tərəfindən məlumatların toplandığı, tərtib edildiyi və ötürüldüyü hallarda xəbər mərkəzi sözünün istifadəsi,

tələb olunur.

(2) Məzmun internet vasitəsilə dövri və ya qeyri-dövri nəşrlərdən ötürülə bilər, bu şərtlə ki, ad və digər zəruri məlumatlar mənşə mənbəyi kimi göstərilsin, xəbərlərin sayının və ya səth sahəsinin 10%-dən çox olmasın.

(3) Hər hansı bir üsul və ya forma ilə birbaşa ötürülən hər bir xəbərin və ya sütunun 30%-ə qədəri daxil edilə bilər. Bu şəkildə edilən köçürmələr orijinal məzmun hesab edilmir.

(4) Sitat edilən məzmunda, 5 / 12 / 1951 5846-cı il tarixli “Əqli və bədii əsərlər haqqında” Qanunun müvafiq müddəalarına uyğun olaraq istinad edilən nəşrin adı və digər zəruri məlumatlar aydın şəkildə göstərilir.

Məzmundakı oxşarlıq

MADDƏ 25- (1) Oxşar məzmun eyni və ya fərqli yerlərdə iki və ya daha çox dövri nəşrə daxil edilə bilməz. Oxşarlığın müəyyən edilməsində müqavilənin məzmunu nəzərə alınmır.

(2) İki və ya daha çox dövri nəşrdə davamlı olaraq oxşar məzmun varsa, nəşrlərdən yalnız birinə rəsmi elan və reklam verilir. Bu zaman nəşrin sahibi eyni şəxsdirsə, elan və reklam olunacaq nəşri bu şəxs seçir. Dövri nəşrlərin sahibləri müxtəlif şəxslərdirsə, dərc etmək hüququ onun oxşar məzmundan istifadə etmək hüququna malik olduğunu sübut edən nəşrə məxsusdur.

Qəzetlərin adlarının və internet xəbər saytlarının domen adlarının dəyişdirilməsi

MADDƏ 26- (1) Qəzetlərin adları və internet xəbər saytlarının domen adları ümumi əxlaqi anlayışa və ictimai qaydaya zidd olan söz və ya ixtisarlardan ibarət ola bilməz.

(2) Səlahiyyətli orqanlar tərəfindən girişin bloklanması barədə qərar verildiyi təqdirdə internet xəbər saytları domen adının dəyişdirilməsini tələb edə bilməz.

(3) Qəzetlər öz adlarını və internet xəbər saytlarının domen adlarını dəyişdirmək istədikləri halda, yeni adları və ya domen adları daxil olmaqla, öz sorğularını imzalanmış formada Qurumlara göndərirlər.

(4) İdarə Heyəti araşdırması nəticəsində adın və ya domen adının birinci paraqrafa uyğun olduğu qənaətinə gələrsə, dəyişikliyə icazə verir.

(5) Qəzetlər və internet xəbər saytları dəyişikliklə bağlı İdarə Heyətinin qərarının alındığı tarixdən ən azı 3 iş günü ərzində Agentliyə məlumat vermək şərti ilə öz yeni adlarından və ya domen adlarından istifadə edə bilərlər. Bu dəyişikliklər edilməzdən əvvəl görünən ərazidə ictimaiyyətə açıqlanır.

(6) Qəzetlər və internet xəbər saytları dəyişdirmə icazəsi ilə bağlı qərarın bildirilməsindən sonra ən geci bir ay ərzində bu dəyişikliyi elan etməli və etməlidir. Əks halda, eyni ad və ya domen adı ilə nəşrini davam etdirir.

(7) Qəzet və internet xəbər saytları, nəşr sahiblərinin dəyişdirilməsi istisna olmaqla, bir təqvim ili ərzində iki dəfədən çox ad və ya domen adının dəyişdirilməsini tələb edə bilməz.

Faktura

MADDƏ 27- (1) Qəzetlər və internet xəbər saytları dərc etdikləri rəsmi elanlar üçün Rəsmi Elan Qiymət Tarifində göstərilən prinsip və tədbirlərə uyğun olaraq, bütün dövri nəşrlər üçün isə müəyyən edilmiş tariflər üzərindən hesablanmış qiymətə görə faktura verməyə borcludurlar. Agentliyin komissiyası çıxılmaqla onları xüsusi reklamlar və reklamlar üçün.

(2) Göstərilən tariflərə və ya bu Əsasnamədə müəyyən edilmiş digər prinsiplərə zidd olaraq hesab-fakturanın verilməsi və ya ümumiyyətlə verilməməsinə görə müvafiq qanunlara uyğun sanksiyaların tətbiqi Azərbaycan Respublikasının Qanununun 195-cu maddəsinə uyğun olaraq hərəkətə mane olmur. 49 saylı qanun.

mühasibat uçotu əməliyyatları

MADDƏ 28- (1) Qəzet və internet xəbər saytları mühasibat uçotunu balans hesabatı əsasında təşkil etməlidir.

iş yeri öhdəliyi

MADDƏ 29- (1) Qəzetlərin və internet xəbər saytlarının fəaliyyətlərini jurnalist peşəsinə həsr olunmuş iş yerində davam etdirmələri məcburidir.

(2) Bu iş yerində;

a) ştatda elan edilmiş ziyalı işçilərə nisbətdə adambaşına ən azı 5 kvadratmetr iş sahəsinin olması;

b) İntellektual işçilərin jurnalistika peşəsini həyata keçirmək üçün istifadə edəcəkləri zəruri texniki üsullar. avadanlıqlarınız tapılmaq,

c) Jurnalistika peşəsinə uyğun olmayan başqa peşə fəaliyyəti və ya kommersiya fəaliyyəti ilə məşğul olmamaq və eyni zamanda yaşayış yeri kimi istifadə edilməmək;

ç) Qəzetin və internet xəbər saytının adı yazılmış lövhəni görünən yerdə asmaq;

tələb olunur.

İKİNCİ BÖLMƏ

Rəsmi elanların dərci ilə bağlı qəzetlərlə bağlı müddəalar

BİRİNCİ BÖLMƏ

Əhatə dairəsi və Kateqoriyalar

tətbiqi sahəsi

MADDƏ 30- (1) Gözləmə müddətində olan və ya rəsmi elanlar dərc etmək hüququ olan qəzetlər birinci hissədəki müddəalarla birlikdə bu bölmənin müddəalarına uyğun olmalıdır.

Yayım yerləri

MADDƏ 31- (1) Qəzetlərin nəşr olunduğu yerlər aşağıdakılardır:

a) 10 / 7 / 2004 5216-ci il tarixli 6 saylı Böyükşəhər Bələdiyyəsi Qanunu və 3 saylı Böyükşəhər Bələdiyyəsinin Sərhədləri Dahilində Rayonların Təşkil edilməsi və 2008/5747/12-ci il tarixli Bəzi Qanunlarda Dəyişikliklər edilməsi haqqında Qanunun müddəalarını nəzərə alaraq, On dördüncü İldə Böyükşəhər Bələdiyyəsi 11/2012 və 6360 nömrəli və Böyükşəhər bələdiyyəsi statusu almış vilayətlərdə və/və ya böyük şəhər bələdiyyəsinin sərhədləri İyirmi yeddi rayonun yaradılması və bəzi qanun və sərəncamlarda dəyişiklik edilməsi haqqında Qanuna uyğun olaraq yenidən müəyyən edilmişdir;

1) Adana vilayətinin Çukurova, Karaisalı, Sarıçam, Seyhan və Yüreğir rayonları,

2) Ankara vilayəti Altındağ, Çankaya, Etimesgut, Gölbaşı, Keçiören, Mamak, Pursaklar, Sincan və Yenimahalle rayonları,

3) Antalya vilayəti Aksu, Döşemealtı, Kəpəz, Konyaaltı ve Muratpaşa mahallar,

4) Aydın ili Efeler mahalı,

5) Balıkesir vilayəti altı sentyabr və Karesi mahalları,

6) Bursa vilayətinin Gemlik, Gürsu, Kestel, Mudanya, Nilüfer, Osmangazi və Yıldırım rayonları,

7) Dənizli vilayəti Merkezefendi və Pamukkale mahalları,

8) Diyarbəkir vilayəti Bağlar, Kayapınar, Sur və Yenişehir rayonları,

9) Ərzurum vilayətinin Əziziyə, Palandöken və Yakutiye rayonları,

10) Eskişehir əyaləti Odunpazarı və Təpəbaşı rayonları,

11) Qaziantep vilayəti Oğuzeli, Şahinbey və Şehitkamil rayonları,

12) Hatay vilayəti Antakya və Defne mahalları,

13) İstanbul Əyalət Adaları, ArnavutköyAtaşehir, Avcılar, Bağçılar, Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beykoz, Beylikdüzü, Beyoğlu, Büyükçekmece, Çatalca, Çekmeköy, Esenler, EsenyurtEyüpsultan, Fatih, Qaziosmanpaşa, Güngören, Kadıköy, Kağıthane, Kartal, Küçükçekmece, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Sarıyer, Sultanbəyli, Sultangazi, Şile, Şişli, Tuzla, Ümraniye, Üsküdar və Zeytinburnu mahalları,

14) İzmir vilayəti Balçova, Bayraklı, Bornova, Buca, Çiğli, Gaziemir, Güzelbahçe, Karabağlar, Karşıyaka, Konak, Narlıdere və Torbalı rayonları,

15) Kahramanmaraş ili Dulkadiroğlu və on iki fevral mahallar,

16) Kayseri vilayətinin Hacılar, İncəsu, Kocasinan, Melikqazi və Talas rayonları,

17) Kocaeli ili Başiskele, İzmit və Kartepe mahallar,

18) Konya vilayətinin Karatay, Məram və Səlcuqlu rayonları,

19) Malatya vilayətinin Battalgazi və Yeşilyurt rayonları,

20) Manisa vilayətinin şahzadələri və yunusemre mahallar,

21) Mardin vilayəti Artuklu şəhər,

22) Mersin əyaləti Aralıq dənizi, MezitliToroslar və Yenişehir rayonları,

23) Muğla vilayətinin Menteşe mahalı,

24) Ordu vilayəti Altınordu şəhər,

25) Sakarya vilayəti Adapazarı, Akyazı, Arifiye, Erenler, Ferizli, Hendek, Karapürçek, Sapanca, serdivan və Söğütlü mahalları,

26) Samsun əyaləti AtakumCanikMənim ilk addımım və Tekkeköy rayonları,

27) Tekirdağ vilayəti Süleymanpaşa şəhər,

28) Trabzon vilayəti Ortahisar şəhər,

29) Şanlıurfa vilayəti EyyubiyeHaliliye ve Karaköprü mahallar,

30) Van vilayəti İpəkyoluTusba və Edremit rayonları,

il mərkəzdə yeganə yayım yeri,

b) 3 / 7 / 2005 5393 saylı Bələdiyyə Qanunu nəzərə alınmaqla mərkəzi bələdiyyə statusuna malik olan Adıyaman Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ardahan, Artvin, Bartın, Batman, Bayburt, Biləcik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Çanaqqala, Çankırı, Çorum, Düzce, Ədirnə, Elazığ, Ərzincan, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, İğdır, Isparta , Karabük, Karaman, Qars, Kastamonu, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kilis, Kütahya, Muş, Nevşehir, Niğde, Osmaniye, Rize, Siirt, Sinop, Sivas, Şırnak, Tokat, Tunceli, Uşak, Yalova, Yozgat və Zonguldak. birinin mərkəzi tək yayım yeri,

c) Hatay ili ilə Dörtyol, Ərzin Payas mahallar; Hassa və Kırıkhan mahalları; İskəndərunla arsuz mahallar; Kocaeli ili Çayırova, Darıca, Dilovası və Gebze rayonları; Muğla ili ilə Fethiye Seydikemer mahallar; Tekirdağ vilayəti Çerkezköy və Kapaklı rayonları; Çorlu və Ergene rayonları yeganə yayım yeridir,

ç) bu bəndin (a), (b) və (c) yarımbəndlərində göstərilən yayım yerlərindən başqa rayonların hər birinin ayrıca yayım yeri vardır;

olaraq məqbul.

(2) İnzibati bölgülər və/və ya birləşmələr nəticəsində formalaşacaq yeni inzibati strukturlar üçün bu Əsasnamənin tətbiqi ilə bağlı prosedur və prinsiplər İdarə Heyəti tərəfindən müəyyən edilir.

(3) 5216, 5747 və 6360 nömrəli qanunlara əsasən böyük şəhər bələdiyyəsinin hüdudları daxilində rayonlarda nəşr etmək hüququ olan qəzet olmadıqda, bu rayonların nəşr yerləri nəşrlər sırasında sayılır. tabe olduqları vilayət üçün birinci bəndin (a) yarımbəndində göstərilən yerlər.

Kateqoriyalar

MADDƏ 32- (1) Qəzetlərin nəşr olunduğu yerə görə kateqoriyaları aşağıdakılardır:

İKİNCİ BÖLÜM

şərtlər

Gözləmə vaxtı

MADDƏ 33- (1) Qəzetlərin rəsmi elanları dərc etmək hüququ qazanması üçün gözləmə müddəti 36 aydır.

Yayımda davamlılıq

MADDƏ 34- (1) Qəzetlər qanuni məhdudiyyətlər istisna olmaqla, nəşr ömrünü fasiləsiz davam etdirməyə borcludurlar.

(2) 32 -ci Məqalədəki cədvəldə göstərilən 1., 2-ci, 3-cü, 4-cü və 5-ci kateqoriyalara daxil olan qəzetlər gündəlik nəşr olunur. Bununla belə, bu qəzetlər 5187-ci il №-li Qanunun müddəalarına uyğun olaraq təqdim edilmiş bəyannamədə qeyd olunmaq şərti ilə, həftədə bir dəfə, bildirilmiş günə xas şəkildə nəşr edilə bilməz.

(3) 6-cı kateqoriyaya aid qəzetlər 5187 saylı Qanuna əsasən təqdim etdikləri bəyannamədə göstərilən günlərdə həftədə ən azı iki gün nəşr edilməlidir.

(4) Tətillə əlaqədar nəşrini dayandırmalı olan qəzetlər, tətil başa çatdıqdan sonra 30 gün ərzində; Faktiki satış miqdarı istisna olmaqla, digər tələb olunan keyfiyyət və vəzifələri yerinə yetirərək yenidən nəşr olunduqda, onların rəsmi elanlar dərc etmək hüququ davam edir.

(5) Qəzetlər Ramazan və Qurban bayramlarına ən azı 3 iş günü qalmış, fors-major hallarda isə 3 iş günü müddətində Agentliyə məlumat vermək şərti ilə nəşr oluna bilməz.

Çatdırılma öhdəliyi

MADDƏ 35- (1) Qəzetlər, bu Əsasnamənin müxtəlif maddələri ilə bağlı keyfiyyət və vəzifələrin vaxtında və tam şəkildə yerinə yetirilib-yetirilmədiyini müəyyən etmək üçün ediləcək imtahanlara əsas yaratmaq;

a) rəsmi elanlar və reklamlar ilə və ya olmayan, sənəd sayılan əlavələr də daxil olmaqla, hər buraxılışın ən azı 2 ədədi;

b) Bu nömrələrin səhifələri İLANBİS vasitəsilə Qurumun müəyyən etdiyi fayl formatında, ən geci tarixi daşıdığı gün saat 09.00:XNUMX-a qədər dərc olunacaq,

Müəssisəyə göndərilməlidir.

(2) Agentliyin xidmətləri üzrə fəaliyyəti Agentliyin digər şöbəsi tərəfindən həyata keçirilən filialların rayon mərkəzlərində nəşr olunan qəzetlər və bu maddənin birinci bəndinin (c) və (ç) yarımbəndlərində nəzərdə tutulmuş qəzetlər. 31 çap olunmuş nüsxələrini ən geci dərc edildiyi gündən sonrakı ikinci iş günü saat 16.00-a qədər göndərməlidirlər.

Çap və məcburi məlumatlar

MADDƏ 36- (1) Qəzetin hər nömrəsində onun etiketinin olması vacibdir. Bu çapda nəşrin adı, tarixi və nömrəsi, əgər nəşrin sahibi fiziki şəxsdirsə, hüquqi şəxsdirsə, hüquqi şəxsdirsə, hüquqi şəxs olduqda, ticarət adı və hüquqi şəxsin nümayəndəsi, varsa, nəşriyyat, məsul menecer (redaktor), nəşrin növü və idarə olunduğu yer, əlaqə telefonu, korporativ elektron poçt ünvanı, Milli Elektron Bildiriş Sisteminin (UETS) ünvanı və mətbəə məlumatları tələb olunur.

(2) Qəzetlər; Nəşrin sahibi, hüquqi şəxsin nümayəndəsi, nəşriyyatçı, varsa, məsul rəhbər (redaktor) və idarəetmə yeri dəyişdikdə, bu barədə ən geci ilk iş günü imza ilə Quruma məlumat verilməlidir və sonradan nəşr olunan ilk nömrənin etiketində lazımi dəyişikliklər etmək.

(3) İzin əhatə etdiyi sahə 140 kvadrat santimetrdən çox ola bilməz.

(4) İdarə yeri və çap yeri eyni ünvanda yerləşən qəzetlər onları etiketlərində bir ünvanda göstərə bilərlər.

Sektor dəftərlər

MADDƏ 37- (1) Qəzetin hər çap nömrəsinə aid rəsmi elanlar dərc etmək hüququnun əsasını təşkil edən məlumat. İLANBİS-də müvafiq kitablarda qeyd edilməsi tələb olunur.

(2) Kitabların aparılması ilə bağlı prosedur və prinsiplər İdarə Heyəti tərəfindən tənzimlənir.

(3) Kitablarda qeyd edilməli olan qaytarılma məbləği istisna olmaqla, bütün məlumatlar gündəlik olaraq işlənir. Geri qaytarılan məbləğlər ən geci 10 gün ərzində qeydə alınır.

(4) Qəzetlərin saxlamalı olduğu kitablar və onların məzmunu aşağıdakılardır:

a) Kağız dəftər: Qəzetin çap proseslərində istehlak ediləcək faktura qarşı tədarük edilən kağızın girişinin və hər nömrəsinin çapında istifadə olunan kağızın çıxışının çəki əsasında qeyd edildiyi kitabdır. və ya vərəq vahidi, çap texnikasına uyğun olaraq. Lakin çap prosesində istifadə olunan kağızın müqaviləyə uyğun olaraq çapı həyata keçirən kommersiya təşkilatı tərəfindən verilməsi sənədləşdirilərsə, bu kitab saxlanıla bilməz.

b) Çap dəftəri: Qəzetin hər nömrəsinin ümumi, təmiz və zədələnmiş çap nömrələri, çap yeri, vaxtı və texnikasının çap qəbzi və ya əvəzində ola biləcək hər hansı sənədlərlə birlikdə qeyd olunan kitabdır. qəzetin çap olunduğu mətbəə və ya mətbəələr.

c) Abunəçi kitabçası: Fiziki şəxslərdirsə, abonentlərin adı və soyadı, varsa adları, ticarət adları, varsa ünvanları, abunənin başlama və bitmə tarixləri, abunəçi hesab-fakturasının tarixi və nömrəsinin göstərildiyi kitabdır. qiymətin başlanğıc tarixindən yığılıb-toplanmaması. Abunəçisi olmayan qəzetlər bu kitabı saxlamaq məcburiyyətində deyil.

ç) Satış dəftəri: Qəzetin hər nömrəsinin neçəsinin son nöqtə dilerlərində satışa çıxarılmaq üçün distribütor və ya distribütorlara verildiyi barədə fakturalardakı məlumatları göstərən kitabdır və neçəsinin satılmadığı, lakin geri qaytarıldığı və varsa, fakturaları tərtib edilmiş abonentlərin sayı.

Minimum heyət

MADDƏ 38- (1) Kateqoriyalarına görə qəzetlərin ştatlarında olmaları tələb olunan rəy işçilərinin minimum sayı, bölgüsü və vəzifələri aşağıda verilmişdir:

(2) Bu maddəyə uyğun olaraq 1., 2-ci, 3-cü və 4-cü kateqoriyalı qəzetlərdə müxbir əvəzinə minimum ştatlı baş redaktor işlədə bilər.

(3) Əsas qəzetlərdə 1-ci kateqoriya üçün nəzərdə tutulmuş sayda və vəzifələrdə rəy işçiləri işə götürülməsi məcburidir.

Minimum sahə

MADDƏ 39- (1) Qəzetlərin hər bir nəşr olunan nömrəsi üçün müəyyən edilmiş minimum gündəlik sahələr kateqoriyalarına görə aşağıda verilmişdir:

(2) Qəzetin çap olunmuş nömrəsinin sahəsi müəyyən edilərkən səhifələrin ölçüsü və sayı əsas götürülür.

(3) Qəzetlərin sahəsinin hesablanmasında;

a) Səhifə kənarlarında 2,5 santimetrdən çox olan hissələr,

b) Qəzetlə birlikdə pulsuz və ya ödənişli olaraq verilən hər cür dövri və ya qeyri-dövri nəşrlər, əlavələr və ya eyni və ya ayrıca konsessiya sahibinin hissələri;

nəzərə alınmaz.

(4) Əsas qəzetlərin 1-ci Kateqoriya üçün nəzərdə tutulmuş səth sahəsi tələbini yerinə yetirməsi məcburidir.

Səhifə tərtibatı

MADDƏ 40- (1) Qəzetlər texnoloji inkişafa uyğun olaraq səhifə tərtibatına diqqət yetirməlidirlər; mətnlər, şəkillər, fotoşəkillər, qrafiklər və oxşar mətnlər, eləcə də bu məzmunun asanlıqla oxunması və başa düşülməsi üçün lazımi tədbirləri görməlidir.

(2) Qəzetlərin məzmununda olan xəbərlər, köşələr, məqalələr, şərhlər, müsahibələr və digər yazılı mətnlər, başlıq və diqqət mərkəzi istisna olmaqla, hər beş santimetrdə ən azı 12, ən çoxu 14 sətirdən ibarət mətndən ibarət olmalıdır. hərflər 8 baldan kiçik və 10 baldan böyük olmamalıdır.istifadə mütləqdir.

(3) Qəzetlərin tarixi, səhifə nömrəsi və hər bir səhifənin adı mətbuatın müəyyən edilmiş təcrübələri və çap texnikasının xüsusiyyətləri nəzərə alınmaqla mütləqdir.

Çap əsasları

MADDƏ 41- (1) Qəzetlərin mətbuatı sənaye və texnologiyanın inkişaflarına uyğun olaraq hər cür yazı, şəkil, fotoşəkil, qrafika, cizgi filmi və bu kimi şeylərin asanlıqla oxunaqlı və başa düşülən olması üçün çap texnikasına diqqət yetirmək məcburidir.

(2) Dəftərxana ləvazimatları, ofis tipli, stolüstü və ya portativ rəqəmsal çap maşınları, kompüter printerləri, dublikatorlar, surət çıxaran maşınlar istisna olmaqla; veb ofset/fırlanan, düz ofset çap və ya sənaye rəqəmsal çap maşınları. Bununla belə, 31-ci maddənin birinci bəndinin birinci abzasının (2), (13) və (14) yarımbəndlərində nəzərdə tutulmuş yerlərdə nəşr olunan qəzetlərin veb-ofset çap maşınlarında çapı məcburidir.

(3) Fors-major hallar istisna olmaqla, qəzetlərin çap prosesi çap olunacaq buraxılış tarixindən bir gün əvvəl saat 19.00-dan əvvəl həyata keçirilə bilməz və eyni çapda gündəlik minimum faktiki satış məbləğinin tamamlanması məcburidir. fasiləsiz ev.

(4) Qəzetlər ən geci çap yerinin dəyişdirilməsindən sonrakı ilk iş günündə imzalanmış qaydada Agentliyə məlumat verməlidirlər.

(5) Qəzetin hər nömrəsinin səhifələri dərc olunduğu yerdə düzülür və 15 / 7 / 1950 5681 saylı “Mətbəələr haqqında” Qanunun müddəalarına uyğun olaraq nəşr olunduğu əyalətin hüdudlarında fəaliyyət göstərən mətbəələrdə çap edilməlidir. Bununla belə, sahəsi 2,25 kv.m-dən az olmayan qəzetlər də eyni prinsiplər çərçivəsində, imzalı imza ilə səlahiyyətli orqana məlumat vermək şərti ilə çap əməliyyatlarını nəşr olunduğu vilayətin hüdudlarından kənarda yerləşən mətbəələrdə həyata keçirə bilərlər. əvvəlcədən formalaşdırmaq.

Paylanma prinsipləri

MADDƏ 42- (1) Qəzetlərin dərc olunduğu yerdə ikinci dərəcəli və son dilerlərə paylanması dövri nəşrlərin yayılması məqsədi ilə yaradılmış qurumlar vasitəsilə həyata keçirilməlidir. Paylayıcı müəssisənin işçiləri, alətləri və texnikaları avadanlıq Fiziki şərait baxımından qarşılıqlarına bənzər hər cür imkanlara malik olması vacibdir.

(2) Əsas qəzetlərin diler satışlarının birinci bənddə göstərilən qurumlar vasitəsilə, ölkənin ən azı 70%-i, hər coğrafi bölgədə, birinci bənddə qeyd olunan qurumlar vasitəsilə, bunlara bağlı subdilerlər vasitəsilə paylanması. Təşkilatların gündəlik olaraq və son nöqtədə bu mövzunu həyata keçirə bilməsi üçün dilerlər.Sənəd tələb olunur.

(3) Qəzetlərin dərc olunduğu yerdə birinci bənddə göstərildiyi kimi yayım müəssisəsi olmadıqda; Onlardan diler satışlarını yayım yerindəki satış nöqtələri nəzərə alınmaqla ən azı iki son nöqtə diler vasitəsilə həyata keçirmələri və bu məsələni sənədləşdirmələri tələb olunur.

(4) Qəzetin hər nömrəsinin çıxdığı gün saat 09.00:XNUMX-a qədər son nöqtə dilerlərində satışa çıxarılması məcburidir.

(5) Qəzetlərin paylama işini həyata keçirən qurumlar tərəfindən son nöqtə dilerləri vasitəsilə həyata keçirilən satış məlumatlarını bildirmək üçün lazımi tədbirlər görməsi məcburidir.

(6) Qəzetləri yayan diler və ya dilerlərdə dəyişiklik baş verdikdə, ən geci 3 iş günü müddətində qəzetin imzası ilə Agentliyə məlumat verilməlidir.

Minimum satış qiyməti və komissiya dərəcəsi

MADDƏ 43- (1) Hər nəşr günü nömrəsinin birinci səhifəsində qeyd edilməli olan satış qiyməti əlavə dəyər vergisi daxil olmaqla yerli və regional qəzetlərdə 1,50 ​​türk lirəsindən, məşhur qəzetlərdə 2 türk lirəsindən az ola bilməz. .

(2) Dilerlərə ödəniləcək komissiya haqqı və abunəçilərə edilən endirim qəzetdə yazılan məbləğin 40%-dən çox ola bilməz. Abunəçi provayderlərə ödəniləcək haqq bu tarifə daxildir.

(3) Abunə qiyməti, əgər varsa endirim və abunə müddəti çıxıldıqdan sonra müəyyən edilmiş satış qiymətini çarparaq tapılacaq məbləğdən az ola bilməz.

Reseller və abunəçi satışı

MADDƏ 44- (1) Qəzetlərin dərc olunduğu yerdə dilerlər və abunə yolu ilə həyata keçirmələri tələb olunan minimum faktiki satış və qaytarma rəqəmləri və tarifləri kateqoriyalarına görə aşağıda verilmişdir:

(2) Əsas qəzetlərin 1-ci Kateqoriya üçün nəzərdə tutulmuş satış və geri qaytarma şərtlərini yerinə yetirməsi məcburidir.

(3) Ağlabatan və məqbul səbəblərdən bir neçə dəfə edilən satışlar istisna olmaqla, son nöqtə dilerlərindəki satışlar əslində və bir-birdir. bir bir edilməsi vacibdir.

(4) Gündəlik satışların faktiki sayına daxil olmaq üçün abunələrin cavab verməli olduğu şərtlər aşağıdakılardır:

a) Müddəti 1 aydan az olan abunələr nəzərə alınmır.

b) Qəzetin hər nömrəsinin, öz tarixini daşıdığı gün saat 09.00:XNUMX-dək abunəçilərinə çatdırılması; tək yaxud yol qaimələrini toplu şəkildə verməklə abonent paylama işini həyata keçirənlərə və bu əməliyyatlar sənədləşdirilməlidir.

c) Abunə fakturası tərtib edilmiş (b) yarımbəndində göstərilən vaxtda abunəçilərə təhvil verilmiş qəzetlərin sayı faktiki gündəlik satışa daxil edilir. Qəzetlər abunə yolu ilə həyata keçirilən satışın nüsxələrinin abunəçi sahiblərinin əlində olub-olmadığını müəyyən etmək üçün lazımi tədbirlər görməyə borcludurlar.

(5) Qəzetlərin abunə yolu ilə etdiyi satışdan;

a) Həqiqi satış məbləği çap olunan hər nömrə üçün 1.000-ə qədər olan qəzetlərdə; Hər bir nömrə üçün abunə olan hər fiziki şəxs üçün 1; dövlət qurumları, idarələri, idarə və tabeliyindəki qurumlar, qeyri-hökumət təşkilatları, həmkarlar ittifaqları və siyasi partiyaların təşkilatları üçün maksimum 10; digər hüquqi şəxslər üçün maksimum 5,

b) Çap olunan hər nömrə üçün faktiki satış məbləği 1.000 və ya daha çox olan qəzetlərdə; Hər bir nömrə üçün abunə olan hər fiziki şəxs üçün 1; dövlət qurumları, təşkilatları, idarə və tabeliyindəki qurumlar, qeyri-hökumət təşkilatları, həmkarlar ittifaqları və siyasi partiyaların təşkilatları üçün maksimum 20; digər hüquqi şəxslər üçün maksimum 10,

axtarılan Faktiki satış məbləği abunəçilərin sayına daxil edilə bilər.

Abunəçilər axtarılır

MADDƏ 45- (1) Qurum, abonentlərlə bağlı göstərilən vəzifələrin yerinə yetirilib-yetirilmədiyini ex officio araşdıra bilər.

(2) Qurum tərəfindən aparılacaq hər hansı bir araşdırma nəticəsində; Abunəçilərin sayının faktiki satışın minimum sayından aşağı düşdüyü və ya bu rəqəmdən yuxarı qaldığı, lakin abunəçilərin 15% və daha çoxunun faktiki davam etmədiyi müəyyən edilərsə, qəzetin nəşri dayandırılır.

(3) İkinci bəndə əsasən nəşr hüququnun dayandırıldığı tarixi müəyyən etmək mümkün olmadıqda, etibarlı hesab edilməyən abunəçilər arasında abunə tarixi ən yaşlı olan abunəçinin hesab-fakturasının verilmə tarixi müəyyən edilir. dayandırılma tarixi hesab edilir.

ÜÇÜNCÜ bölmə

Rəsmi Elan Kvotasına Dair Göstərici Şərtlər və Nömrələr

Əsas göstəricilər

MADDƏ 46- (1) Qəzetlərin aylıq rəsmi elan kvotasına əsaslanan göstəricilərin sayı;

a) Məşhur qəzetlər arasında gündəlik çıxanlar 180, həftədə bir dəfə çıxmayanlar 1,

b) Şəhər mərkəzlərində gündəlik nəşr olunanlar 150, həftədə bir dəfə nəşr olunmayanlar 1,

c) Rayonlarda həftənin hər günü 150, 6 gündə 130, 5 gündə 100, 4 gündə 80, 3 gündə 60, 2 gündə 40,

olaraq təyin olunmuşdur.

Əlavə göstəriş şərtləri

MADDƏ 47- (1) Qəzetlərin əlavə göstəricilərdən faydalanması üçün;

a) Ən azı 6 ay ərzində rəsmi elan dərc etmiş olmaq,

b) Əlavə göstərici tələbini ən azı 1 ay geriyə yerinə yetirmək,

c) bu Qaydada əlavə göstərici tətbiqi ilə bağlı müddəanın hansı maddədə tənzimləndiyini aydın şəkildə göstərmək şərti ilə öz sorğularını imzalanmış formada Orqana təqdim etmək;

tələb olunur.

(2) Qurumun birinci bənddəki şərtlərin yerinə yetirildiyini müəyyən etməsi halında, qəzetlərin əlavə göstəricidən faydalanmağa başlayacağı tarix, tələbin Təşkilatın qeydlərində qeyd edildiyi tarixdir.

Əlavə heyət-sahə göstəricisi

MADDƏ 48- 1) 18-ci və 19-cu maddələrdə göstərilən və 38-ci maddədə müəyyən edilmiş ixtisaslara malik olan minimum ziyalı işçilərinin vəzifə və sayına uyğun olaraq öz kadrlarında;

a) Heyətində 2 dəfə çox ideya işçisinin olması;

1) geniş yayılan və nəşr yeri İstanbulda olan, sahəsi ən azı 3,00 kvadratmetr olan qəzetlərin 1/3 hissəsi;

2) ən azı 2,25 kvadratmetr səth sahəsi olan digər qəzetlərin 1/3 hissəsi;

b) 3 dəfə daha çox ziyalı işçisi olan ümumi qəzetlər arasında ən azı 3,70 kvadratmetr sahəsi olanlar, 2/3 nisbətində,

ek göstərici tətbiq edilir.

Çap qoşması göstəricisi

MADDƏ 49- (1) Bir şərtlə ki, hər vilayətdə ən azı 5.000 gündəlik qəzet olsun;

a) 2 vilayətdə nəşr olunanların 1/6-sı,

b) 3 vilayətdə nəşr olunanların 1/3-i,

ek göstərici tətbiq edilir.

Əlavə paylama göstəricisi

MADDƏ 50- (1) Dövri nəşrlərin yayılmasını həyata keçirə bilən işçilər, alətlər və texnikalar avadanlıq və bu müəssisələrə aid olan son nöqtə, gündəlik olaraq, hər bir coğrafi bölgədə ən azı bir əyalətdə gündəlik olaraq ən azı 70% faktiki satışların bütün gündəlik minimum sayını nəşr yeri ilə birlikdə təqdim etməklə ölkənin fiziki şəraitinə görə həmkarları ilə oxşar hər cür imkanlara malik olan müəssisələr vasitəsilə dilerlərdə satışını həyata keçirən və tələb olunduqda bu məsələni təsdiq edən adi qəzetlərə 1/3 nisbətində əlavə göstərici tətbiq edilir.

Satış əlavəsi göstəricisi

MADDƏ 51- (1) sahəsi ən azı 3,00 kvadratmetr olan geniş yayılmış qəzetlər və 1-ci və 2-ci kateqoriyalardakı qəzetlər;

a) Gündəlik faktiki satışı 10.000 ədəddən çox olan və bu satışların ən azı 3.000-ni dilerlər vasitəsilə həyata keçirənlərə 1/3 nisbətində;

b) Gündəlik faktiki satışları 25.000-dən çox olan və bu satışların ən azı 5.000-ni dilerlər vasitəsilə 1/2 nisbətində reallaşdıranlar,

c) Gündəlik real satışları 50.000-dən çox olan və bu satışların ən azı 10.000-ni dilerlər vasitəsilə həyata keçirənlər üçün 1x nisbətində,

ç) Gündəlik faktiki satışları 100.000 ədəddən çox olan və bu satışların ən azı 15.000 ədədini dilerlər vasitəsilə 1,5 dəfə reallaşdıranlar,

d) Gündəlik faktiki satışları 150.000 ədəddən çox olan və bu satışların ən azı 20.000 ədədini dilerlər vasitəsilə, ikiqat nisbətdə həyata keçirənlər,

ek göstərici tətbiq edilir.

(2) ən azı 2,25 kvadrat metr səth sahəsi olan 3., 4-cü və 5-ci kateqoriyalar üzrə yerli və rayon qəzetlərindən;

a) Gündəlik faktiki satışı 1.000 ədəddən çox olan və bu satışların ən azı 500-ni dilerlər vasitəsilə həyata keçirənlərə 1/6 nisbətində;

b) Gündəlik faktiki satışları 2.500-dən çox olan və bu satışların ən azı 1.000-ni dilerlər vasitəsilə 1/4 nisbətində reallaşdıranlar,

c) Gündəlik faktiki satışı 5.000-dən çox olan və bu satışların ən azı 2.000-ni dilerlər vasitəsilə həyata keçirənlər üçün 1/3 nisbətində;

ç) Gündəlik faktiki satışı 10.000-dən çox olan və bu satışların ən azı 3.000-ni dilerlər vasitəsilə həyata keçirənlər,

ek göstərici tətbiq edilir.

Üçüncü hissə

Rəsmi elanların dərci ilə bağlı internet xəbər saytları ilə bağlı müddəalar

BİRİNCİ BÖLMƏ

Əhatə dairəsi və Kateqoriyalar

tətbiqi sahəsi

MADDƏ 52- (1) Gözləmə müddətində olan və ya rəsmi elanlar dərc etmək hüququ olan İnternet xəbər saytları birinci hissədəki müddəalarla birlikdə bu bölmənin müddəalarına uyğun olmalıdır.

Kateqoriyalar

MADDƏ 53- (1) İnternet xəbər saytlarının kvotalarına görə kateqoriyaları aşağıdakılardır:

(2) Bu maddə çərçivəsində internet xəbər saytlarının kateqoriyaları əyalət sərhədləri əsasında müəyyən edilir və rayonlar da bu kvotaya daxildir.

(3) Ümumi Kateqoriya; bir., 2-ci, 3-cü, 4-cü və 5-ci kateqoriyalardan hansının olmasından asılı olmayaraq 77 -ci Məqalənin birinci bəndində sadalanan rəsmi elanları dərc etmək üçün müəyyən keyfiyyətlərə malik internet xəbər saytlarının da yer alacağı kvota yeridir. Ümumi Kateqoriyada yer alan internet xəbər saytları da əyalət sərhədləri əsasında yaradılan kvota yerlərindəki rəsmi elanlardan yararlana bilər.

İKİNCİ BÖLÜM

şərtlər

Gözləmə vaxtı

MADDƏ 54- (1) İnternet xəbər saytlarının rəsmi elanları dərc etməsi üçün gözləmə müddəti 24 aydır.

(2) Rəsmi elanı dərc etmək üçün müstəsna hüquq əldə etmək üçün 1., 2-ci, 3-cü, 4-cü və ya 5-ci kateqoriyalar üçün müəyyən edilmiş minimum ştat və gündəlik minimum məzmun sayının 2 mislini və gündəlik unikal ziyarətçi sayının 4 mislini təşkil edən internet xəbər saytlarına 6 ay gözləmə müddəti tətbiq edilir. Bu bənd çərçivəsində rəsmi reklam dərc etmək hüququ qazanmış internet xəbər saytları dərc etmək hüququ əldə etdikdən sonra ən azı 18 ay ərzində bu bənddə müəyyən edilmiş şərtləri yerinə yetirməyə davam etməlidir. Əks halda nəşr hüquqları dayandırılır.

(3) İkinci paraqrafa uyğun olaraq gözləmə müddətini tamamlayaraq dərc etmək hüququ qazanmış internet xəbər saytları da şərtlərə uyğun olduqları əlavə göstəricilərdən faydalanırlar.

Konsessiya mülkiyyəti

MADDƏ 55- (1) İnternet xəbər saytlarının konsessiyaçısı;

a) Fiziki şəxsdirsə, bu şəxs Türkiyə vətəndaşıdır,

b) Hüquqi şəxsdirsə, kapitalının 51%-i Türkiyə vətəndaşlarına və hüquqi şəxsin nümayəndələrinə, idarə heyətinin sədrinə, sədr müavininə, idarə heyətinin əksəriyyətinə və baş direktora məxsusdur. , və qərar qəbul edən orqanlarda səslərin əksəriyyəti Türkiyə Respublikasının vətəndaşı olan fiziki və ya hüquqi şəxslərdir,

tələb olunur.

(2) Birinci bənddə göstərilən fiziki şəxslərin yaşayış yeri Türkiyədə, hüquqi şəxslər isə Türkiyədə fəaliyyət göstərməlidir.

Yayımda davamlılıq

MADDƏ 56- (1) İnternet xəbər saytları fors-major hallar və qanuni məhdudiyyətlər istisna olmaqla, öz yayımlarını fasiləsiz olaraq davam etdirməyə borcludurlar.

(2) Tətillə əlaqədar nəşrlərini dayandırmalı olan internet xəbər saytları tətil başa çatdıqdan sonra 30 gün ərzində ziyarətçi trafiki haqqında məlumat istisna olmaqla, digər tələb olunan keyfiyyət və vəzifələri yerinə yetirərək nəşrlərini davam etdirmək şərti ilə rəsmi elanları dərc etməyə davam edəcəklər. şərtlər.

(3) Ramazan və Qurban bayramlarına təsadüf edən günlərdə internet xəbər saytlarından ziyarətçi trafiki və məzmun şərtləri ən az 3 iş günü əvvəldən səlahiyyətli orqana bildirilmək şərti ilə axtarılmır.

Məzmunu qorumaq öhdəliyi

MADDƏ 57- (1) İnternet xəbər saytları, 5187 saylı Qanunun 10-cu maddəsinə uyğun olaraq saxladıqları məzmunu Qurumun tələbi ilə nəzərdən keçirilməsinə imkan verəcək şəkildə təqdim etmək məcburiyyətindədirlər.

(2) İnternet xəbər saytları, Qurumun tələbi ilə dərc etdikləri məzmunu və istifadəçilərin saytlarına daxil olması ilə bağlı məlumatları bildirmək üçün lazımi tədbirləri görməyə borcludurlar.

Çap və əlaqə məlumatları

MADDƏ 58- (1) İnternet xəbər saytlarında, istifadəçilərin birbaşa ana səhifədən daxil ola biləcəyi ünsiyyət başlığı altında bir izin olması məcburidir. Bu başlıq altında; Nəşrin sahibi fiziki şəxsdirsə, hüquqi şəxsdirsə, hüquqi şəxs varsa, ticarət adı və hüquqi şəxsin nümayəndəsi, varsa, nəşriyyat, məsul menecer (redaktor), idarəetmə yeri, əlaqə telefonu, korporativ e-poçt ünvanı, UETS ünvanı və yer Provayder məlumatı tələb olunur.

(2) İnternet xəbər saytları; Nəşrin sahibi, hüquqi şəxsin nümayəndəsi, nəşriyyatçı, əgər varsa, məsul rəhbər (redaktor) və idarəetmə yeri dəyişdikdə, dəyişikliklər barədə Agentliyə birinci iş günü saat XNUMX:XNUMX-da imzalanmış surəti ilə məlumat verilməlidir. ən son və eyni gün ünsiyyət başlığı altında lazımi dəyişiklikləri etmək.

(3) İnternet xəbər saytları hostinq provayderinin dəyişiklikləri barədə ən geci bir iş günü əvvəl imza ilə Agentliyə məlumat verməlidir.

Minimum heyət

MADDƏ 59- (1) Kateqoriyalarına görə internet xəbər saytlarının heyətində olması tələb olunan rəy işçilərinin minimum sayı, bölgüsü və vəzifələri aşağıda verilmişdir:

Xəbər və məzmunun minimum sayı

MADDƏ 60- (1) İnternet xəbər saytlarında dərc olunacaq xəbərlərin minimum sayı onların kateqoriyalarına görə aşağıda verilmişdir:

(2) Xəbərlərdə tarix və saat məlumatlarının, internet xəbər saytlarının məzmununda isə köşə yazılarında yer alması məcburidir. Məzmunun ilk dəfə təklif edildiyi tarix və vaxt, eləcə də sonrakı yeniləmə məlumatları məzmunda göstərilir və bu, ona hər dəfə daxil olanda dəyişməyəcəkdir.

Minimum ziyarətçi trafiki haqqında məlumat

MADDƏ 61- (1) İnternet xəbər saytlarının gündəlik minimum ziyarətçi trafiki məlumatları kateqoriyalarına görə aşağıda verilmişdir:

(2) Kateqoriyalara və göstəricilərə görə unikal ziyarətçilərin sayının ən azı 15%-nin birbaşa ziyarətçilərdən ibarət olması məcburidir.

(3) 1., 2-ci, 3-cü, 4-cü və 5-ci kateqoriyalar üzrə internet xəbər saytlarının ziyarətçilərinin orta gündəlik qalma müddəti ən azı 1 dəqiqə; Ümumi Kateqoriyada ən azı 2 dəqiqənin olması məcburidir.

(4) Ziyarətçilərin trafik məlumatlarında daxili mənbələr nəzərə alınır. Ancaq xaricdən gələnlərin 5%-i Ümumi Kateqoriyada internet xəbər saytlarının ziyarətçi trafiki məlumatlarının hesablanmasına daxildir.

(5) İnternet xəbər saytları, Qurumun tələbi ilə növbəti gün saat 17.00-a qədər İLANBİS vasitəsilə hər yayım günü üçün ziyarətçiyə trafik məlumatlarını çatdırmağa borcludurlar.

(6) İnternet xəbər saytları ziyarətçi trafiki haqqında məlumat toplayan Qurum tərəfindən müəyyən edilmiş ölçmə alətindən istifadə etməlidir.

Dizayn və kodlaşdırma prinsipləri

MADDƏ 62- (1) İnternet xəbər saytlarının texnoloji inkişafa uyğun dizayn və kodlaşdırma texnikasına diqqət yetirmələri, məzmununda hər cür mətn, şəkil, fotoşəkil, qrafika, cizgi filmi və bu kimiləri başa düşülən hala gətirmələri, habelə kimi məzmunlu mətnlərlə əlaqəli olmaq və asan oxunmaq.lazımi ehtiyat tədbirləri.

Ziyarətçilərin hərəkətində ciddi pozuntu

MADDƏ 63- (1) Müəyyən keyfiyyətlərə malik dövri nəşrlərə rəsmi reklamları bərabər şəkildə yaymaq vəzifəsini qismən və ya tamamilə qarşısını almaq, pozmaq, qeyri-funksional hala gətirmək məqsədi daşıyan, bilinən və ya gələcəkdə hazırlanacaq hər hansı bir üsulla hər hansı qəsdən və saxtakarlıq davranışı. və şərtləri və ya reklam paylama kvotalarına və ziyarətçilərin trafik məlumatlarına qanunsuz təsir etmək, əməliyyatlar həyata keçirməklə manipulyasiya edilə bilməz.

(2) İnternet xəbər saytları; başqalarının kiberhücumları ilə manipulyasiya Həyata keçirildiyi təəssüratı yaradan hər hansı hal barədə dərhal İnformasiya Texnologiyaları və Rabitə Qurumuna yazılı məlumat verməyə və bu vəziyyətin baş verdiyi andan zəruri texniki tədbirləri görməyə borcludur. Müraciət edildikdən sonra bu vəziyyət və bunun müqabilində görülən tədbirlər barədə Agentliyin filiallarına rəsmi elan və reklam yayımı vəzifəsi ilə bağlı tədbirlər görməyə imkan verəcək şəkildə təxirə salınmadan məlumatlandırılması məcburidir.

ÜÇÜNCÜ bölmə

Rəsmi Elan Kvotasına Dair Göstərici Şərtlər və Nömrələr

Əsas göstəricilər

MADDƏ 64- (1) İnternet xəbər saytlarının aylıq rəsmi reklam kvotasına əsaslanan göstəricilərin sayı 150-dir.

Əlavə göstəriş şərtləri

MADDƏ 65- (1) İnternet xəbər saytlarının əlavə göstəricilərdən faydalanması üçün;

a) Ən azı 6 ay ərzində rəsmi elan dərc etmiş olmaq,

b) Əlavə göstərici tələbini ən azı 1 ay geriyə yerinə yetirmək,

c) bu Qaydada əlavə göstərici tətbiqi ilə bağlı müddəanın hansı maddədə tənzimləndiyini aydın şəkildə göstərmək şərti ilə öz sorğularını imzalanmış formada Orqana təqdim etmək;

tələb olunur.

(2) İnternet xəbər saytlarının əlavə göstəricidən yararlanmağa başlayacağı tarix qurumun birinci bənddəki şərtlərin yerinə yetirildiyini müəyyən etməsi halında, sorğunun Agentliyin qeydlərinə təqdim edildiyi tarixdir.

Heyət əlavəsi göstəricisi

MADDƏ 66- (1) İnternet xəbər saytlarından, 18-ci və 19-cu maddələrdə göstərilən və 59-cu maddədə onlar üçün müəyyən edilmiş ixtisaslara malik olan intellektual işçilərin minimum ştatının vəzifə və sayına uyğun olaraq;

a) Heyətində 2 qat ideya işçisi olanlar üçün 1/6;

b) ştatında 3 dəfə ideya işçisi olanlar üçün tarifin 1/4 qatı;

ek göstərici tətbiq edilir.

Ziyarətçi trafikinin əlavə göstəricisi

MADDƏ 67- (1) İnternet xəbər saytlarından öz kateqoriyalarına aid olan rəy işçilərinin minimum sayı;

a) ən azı iki dəfə çox işlə təmin olunan unikal ziyarətçilərin minimum sayı;

1) 1,5 dəfədən çox olanlar üçün 1/3,

2) 2 dəfədən çox olanlar üçün 1/2,

b) ziyarətçilərin sayının ən azı 3 mislini işlədən və unikal ziyarətçilərin minimum sayı 3 dəfədən çox olan şəxslər üçün tarifin 1 misli;

ek göstərici tətbiq edilir.

Reklam rabitəsi əlavə göstəricisi

MADDƏ 68- (1) Qurumun elanı portalda Hər gün dərc olunan reklamlardan ən azı 3 fərqli reklam; Qurum tərəfindən müəyyən ediləcək sosial şəbəkələrdən öz hesablarında paylaşım edənlərə Qurum tərəfindən müəyyən edilən 1/6 nisbətində əlavə göstərici tətbiq edilir.

(2) Birinci bənddə göstərilən əlavə göstərici tətbiqindən yararlanmaq istəyənlər, internet səhifəsində sosial şəbəkə hesablarını ziyarətçilərin ana səhifəsində asanlıqla görə biləcəyi şəkildə göstərməlidirlər.

(3) Birinci bəndinə görə əlavə göstərici tətbiqindən faydalanan internet xəbər saytlarının Qanunun 195-cu maddəsində nəzərdə tutulmuş Mətbuat Etikası Prinsipləri haqqında Baş Məclisin Qərarını pozduğu vəzifəsi və ya şikayət əsasında müəyyən edildikdə. 49 saylı Mətbuat Təşkili Elan Təşkilatının sosial şəbəkə hesablarının məzmununda internet xəbər saytlarının idarə heyətinin qərarı ilə birinci bəndin 2 aydan çox olmamaq şərti ilə faydalanmasına icazə verilmir. .

Dördüncü hissə

Rəsmi Elanların Yayılması və Nəşri

BİRİNCİ BÖLMƏ

Ümumi prinsiplər

Rəsmi elanların yayılması və dərci prinsipi

MADDƏ 69- (1) Rəsmi elanlar, dərc etməyi məcbur edən qanunvericiliyə uyğun olaraq, bu Əsasnamədə müəyyən edilmiş qayda və prinsiplərə uyğun olaraq, Qurum tərəfindən müəyyən ediləcək rəsmi elanları dərc etmək hüququ olan qəzetlərə və internet xəbər saytlarına paylanır. rəsmi elanlardan.

(2) Rəsmi elanların yayılmasında, elanların hüquqi əsaslarına uyğun olaraq tələblər yerinə yetirilir.

(3) Rəsmi elanlar; Əksi qeyd edilmədiyi təqdirdə qəzetlərin ümumi saylarında dərc edilir və Türkiyənin hər yerində internet xəbər saytlarında göstərilir.

(4) Rəsmi elanlar həmçinin Agentliyin internet xəbər saytlarının ana səhifəsində və görünən yerdə yerləşdirilən rəqəmsal lövhəsi vasitəsilə dərc olunur.

Rəsmi elanların nümayişi, təşkili və ölçülməsi

MADDƏ 70- (1) Qəzet və ya internet xəbər saytları və ya reklamlar portalda Yayımlanacaq rəsmi elanların təşkili və ölçülməsi ilə bağlı prosedurlar Rəsmi Elan Qiymətləri Cədvəlində müəyyən edilmiş prosedur və prinsiplərə uyğun olaraq həyata keçirilməlidir.

(2) Rəsmi Elan Qiymət Cədvəlinə zidd olan müraciətlər hesab-fakturalar verilərkən nəzərə alınmır.

(3) Rəsmi elanların internet xəbər saytlarında hansı şəkildə göstəriləcəyi, hansı sahələrdə və necə dərc ediləcəyi İdarə Heyəti tərəfindən müəyyən edilir. Bu reklamların qiyməti, şrifti, ölçüsü, ölçü üsulu və digər texniki şərtləri Rəsmi Elanın Qiymət Cədvəli ilə müəyyən edilir.

Aylıq rəsmi elan kvotası

MADDƏ 71- (1) Aylıq rəsmi elan kvotası, bir nəşr və ya kvota yerində bir ay ərzində dərc edilməsi ehtimal olunan rəsmi elanların qəzetlərin və ya internet xəbər saytlarının hər birinə yayılma dərəcəsinin əsasını təşkil edən ölçüdür. o yerdə.

(2) Qəzetlərin aylıq rəsmi elan kvotasının müəyyən edilməsində; Ərazi, intellektual işçilərin sayı, gündəlik real satışların sayı, paylama-satış üsulu, çap texnikası və yerləri, bir ayda nəşr olunan nəşrlərin sayı kimi amillər nəzərə alınır.

(3) İnternet xəbər saytlarının aylıq rəsmi reklam kvotasının müəyyən edilməsində; Rəy işçilərinin sayı, məzmunun sayı, unikal ziyarətçilərin sayı, səhifə baxışlarının sayı, səhifədə qalma müddəti və sosial media hesablarında rəsmi reklamların paylaşılması kimi amillər nəzərə alınır.

(4) Hər ayın ilk və son günləri arasında dərc olunan rəsmi elanların paylanması ilə bağlı rəsmi elan kvotası və paylama cədvəlləri dərc olunduğu yerdən və ya kvotadan asılı olaraq, İLANBİS-də müvafiq qəzet və ya internet xəbər saytlarında yerləşdirilir. ayın sonu əməliyyatlarının yekunlaşdırılmasından sonra.

Tətbiq ediləcək göstəricilərin sayının müəyyən edilməsi

MADDƏ 72- (1) Qəzetlərin və ya internet xəbər saytlarının aylıq rəsmi elan kvotasını müəyyən edən əsas göstərici nömrələri, əlavə göstərici şərtləri və dərəcələri nəşr olunduğu yerə və ya kvotaya uyğun olaraq ikinci və üçüncü bölmələrdə yerləşdirilir.

(2) Tətbiq ediləcək göstəricilərin ümumi sayı; Əsas göstəricilərin sayının əlavə göstərici əmsallarına vurulması və tapılan rəqəmin əsas göstəricilərin sayına əlavə edilməsi nəticəsində müəyyən edilir.

Rəsmi elan əmsalı

MADDƏ 73- (1) Rəsmi reklam əmsalı müəyyən bir yayım və ya kvota yerində bir ay ərzində dərc edilmiş rəsmi reklamların məbləğinin həmin yerdə dərc olunan qəzetlərə və ya internet xəbər saytlarına tətbiq olunan və hüququ olan göstəricilərin ümumi sayına bölünməklə əldə edilir. nəşr etmək.

Aylıq rəsmi kvotanın müəyyən edilməsi qaydası

MADDƏ 74- (1) Qəzetlərin və ya internet xəbər saytlarının aylıq rəsmi reklam kvotası onlara tətbiq edilən göstəricilərin ümumi sayının hər ayın sonunda hesablanacaq rəsmi reklam əmsalı ilə vurulması yolu ilə hesablanır.

kvota hesabı

MADDƏ 75- (1) Qəzetlərin və ya internet xəbər saytlarının bir aylıq rəsmi reklam kvotası 30 gün ərzində hesablanır. Qəzetlərin və ya internet xəbər saytlarının bir günlük kvotasının hesablanmasında tətbiq edilən göstəricilərin ümumi sayının otuzda biri əsas götürülür. Lakin 5187 saylı qanunun müddəalarına uyğun olaraq təqdim etdikləri bəyannamədə göstərildiyi halda, həmin günlərə xas olaraq həftədə bir dəfə nəşr olunmayan qəzetlər üçün bu rəqəm 26 olaraq götürülür.

(2) Hər hansı səbəbdən bir aydan az müddətə rəsmi elanın tələb olunduğu hallarda, dərc olunacaq rəsmi elanların miqdarı qəzet və ya internet xəbər saytlarının gündəlik kvotasına əsasən müəyyən edilir.

(3) Qəzetlərdə və ya internet xəbər saytlarında bir aydan çox və ya az müddətdə dərc edilmiş rəsmi elanlar növbəti ayda onların kvotasından çıxarılır və ya kvotasına əlavə edilir.

(4) Rəsmi elanı vaxtında dərc etməyən və ya üzrlü səbəb olmadıqca dərc etməkdən çəkinən qəzetlər və internet xəbər saytları aylıq rəsmi reklam kvotası qədər rəsmi elanlar dərc etmədikləri təqdirdə sonrakı aylarda bu qalıqları tələb edə bilməzlər. .

Qəzetlər üçün kvota tətbiqi istisnası

MADDƏ 76- (1) Rəsmi elanları dərc etmək hüququ olan ümumi qəzetlərdən geriyə 12 ay müddətinə;

a) Diler vasitəsilə hər buraxılışın gündəlik faktiki satışı 25.000-dən az olmayan və səth sahəsi 3,00 kvadratmetrdən az olmayan,

b) İxtisasları 18-ci və 19-cu maddələrdə göstərilən və 38-ci maddəyə daxil edilmiş 1-ci kateqoriya üçün müəyyən edilmiş minimum say və vəzifələrə mütənasib olaraq öz kadrlarında ən azı 2 dəfə çox intellektual işçinin işə götürülməsi;

c) 51-ci maddənin birinci bəndinin müddəalarına xələl gətirmədən, İdarə Heyəti nəşr yerindən asılı olmayaraq qəzetlər üçün ayrıca rəsmi elan kvotası və yayım cədvəli vermək və ya qəzetlər üçün bu təcrübəni dayandırmaq səlahiyyətinə malikdir. gündəlik 50.000-dən çox satışla.

(2) Birinci bəndə uyğun olaraq hazırlanacaq cədvələ daxil edilmiş qəzetin faktiki gündəlik satışı 50.000-dən aşağı olarsa, müvafiq qəzet nəşr olunduğu yerlə bağlı rəsmi elanın kvota və paylama cədvəllərinə daxil edilir.

(3) Birinci bəndə uyğun olaraq hazırlanacaq cədvələ daxil olmaq üçün qəzetlər imzalı sorğularını Qurumlara təqdim etməlidirlər. Edilən yoxlama və ya müayinə nəticəsində şərtlərin yerinə yetirildiyi müəyyən olunarsa, bu qəzetlər növbəti aydan etibarən sözügedən cədvələ daxil edilir.

Ümumi kateqoriyada internet xəbər saytlarında yayımlanacaq elanlar

MADDƏ 77- (1) Ümumi Kateqoriyada internet xəbər saytlarında dərc olunacaq rəsmi elanlar aşağıdakılardır:

a) 9 / 6 / 1932 2004-cü il tarixli və 114 nömrəli “İcra və iflas haqqında” Qanunun 2-cü maddəsinin dördüncü bəndinin 166-ci yarımbəndi ilə. -cı Məqalənin ikinci bəndi çərçivəsində dərc ediləcək elanlar.

b) 4 / 1 / 1961 tarixli 213 saylı Vergi Prosessual Qanununun 104-cü maddəsinin birinci bəndinin (3) bəndinin son cümləsi çərçivəsində elanlar

c) 8 / 9 / 1983 2886 saylı Dövlət Tender Qanununun 17 -ci Maddənin birinci bəndinin (2) yarımbəndinə uyğun olaraq dərc ediləcək elanlar.

ç) 4 / 11 / 1983 2942 saylı Kamulaştırma Qanununun 10-cu maddəsinin dördüncü bəndi çərçivəsində yayımlanacaq elanlar.

d) 22 / 11 / 2001 4721-ci və 713 saylı Türk Mülki Məcəlləsi çərçivəsində XNUMX-cü maddədə yoxsulluq, mülkiyyətin ləğvi və qeydiyyatı halları, vərəsəlik və vərəsəlik halları və fövqəladə iddia müddəti ilə bağlı elanlar.

e) 9 / 6 / 2004 5187 saylı Mətbuat Qanununun 18-ci maddəsinin üçüncü bəndi çərçivəsində elanlar.

f) 5 / 3 / 2020 tarixli 7223 saylı Məhsul Təhlükəsizliyi və Texniki Reqlamentlər Qanununun 16 -cı Maddənin səkkizinci bəndi çərçivəsində elanlar.

(2) İdarə Heyəti, yerin əyalət sərhədlərinə görə edilən kvotadan asılı olmayaraq Ümumi Kateqoriyada yalnız internet xəbər saytlarında yayımlanacaq rəsmi elanlar üçün ayrıca rəsmi elan kvotası və paylama cədvəli təşkil etməyə səlahiyyətlidir. kvota yerindən asılı olmayaraq, administrasiyaya müraciət etmək və ya bu ərizəyə xitam vermək.

Beşinci hissə

Rəsmi elanları dərc etmək üçün dövri nəşrlər

BİRİNCİ BÖLMƏ

Ümumi müddəalar

tətbiqi sahəsi

MADDƏ 78- (1) Yalnız reklam dərc etmək hüququna malik olan və ya bu hüququ əldə etmək üçün gözləmə müddətində olan dövri nəşrlər bu bölmənin müddəalarına uyğun olmalıdır. Bundan əlavə, birinci hissənin müddəaları aktuallıq dərəcəsinə uyğun olaraq tətbiq edilir.

Məzmun

MADDƏ 79- (1) Bu bölmə çərçivəsində dövri nəşrlərin məzmununda; Xəbərlər, köşələr, məqalələr, şərhlər, araşdırmalar, müsahibələr, şəkillər, fotoşəkillər, qrafika, cizgi filmləri və s. kimi digər məqalələr yerləşdirilməlidir.

İKİNCİ BÖLÜM

Qəzet və Jurnallarla bağlı Şərtlər

Gözləmə vaxtı

MADDƏ 80- (1) Qəzet və jurnalların dərc tələbindən başlayaraq ən azı nəşr müddətlərinə uyğun olaraq rəsmi elanlar dərc etmək hüququ əldə etmək üçün;

a) həftədə bir dəfə və ya daha çox nəşr olunanlardan 1-si,

b) hər 15 gündə dərc olunanlardan 9-u,

c) aylıq nəşr olunanlardan 6-sı,

ç) 2 aydan bir nəşr olunanlardan 3-ü,

d) rüblük nəşr olunanlardan 3-si,

nömrə dərc edilməsi tələb olunur.

(2) Nəşr diapazon Qəzet və jurnallarda 3 aydan artıq rəsmi elanlar dərc olunmur.

Xüsusi buraxılış

MADDƏ 81- (1) Gözləmə müddəti ərzində xüsusi buraxılışlar dərc edən qəzet və jurnallara maksimum 2 xüsusi buraxılış üçün rəsmi elan verilə bilər.

Minimum heyət

MADDƏ 82- (1) Qəzet və jurnalların minimum ideya işçisi vəzifələrində ən azı 1 məsul müdir (redaktor menecer) və 1 müxbirin işə götürülməsi şərtdir.

Minimum sahə

MADDƏ 83- (1) Qəzet və jurnalların səthi ən azı 1,40 kvadratmetr olmalıdır.

Yayımda davamlılıq

MADDƏ 84- (1) 5187 saylı Qanuna əsasən qəzet və jurnallar tərəfindən verilən bəyannamədə, dövrlərdə onlar dərc edilməlidir.

(2) Rəsmi elan dərc etmək hüququna malik olan və ən azı ayda bir dəfə və ya daha tez-tez nəşr olunan qəzet və jurnallar eyni il ərzində 1 dəfədən çox olmamaq şərti ilə 2 nömrəsi birləşdirilə bilər.

Çatdırılma öhdəliyi

MADDƏ 85- (1) Qəzet və jurnallarda reklam olub-olmamasından asılı olmayaraq, əlavələr də daxil olmaqla hər nömrədən ən azı 2 ədədi Agentliyin bölmələrinə, həmin nömrələrin səhifələrini isə Agentlik tərəfindən müəyyən edilmiş fayl formatında Agentliyə çatdırmalıdır. , İLANBIS vasitəsilə. Əks halda dövri nəşrlər siyahısından çıxarılır.

ÜÇÜNCÜ bölmə

İnternet Xəbər Saytları ilə bağlı Şərtlər

Gözləmə vaxtı

MADDƏ 86- (1) İnternet xəbər saytlarının rəsmi elanları dərc etmək hüququ əldə etməsi üçün onların dərc tələbi ilə bağlı gözləyəcəkləri gözləmə müddəti 30 gündür.

Yayımda davamlılıq

MADDƏ 87- (1) İnternet xəbər saytları fors-major hallar və qanuni məhdudiyyətlər istisna olmaqla, öz yayımlarını fasiləsiz olaraq davam etdirməyə borcludurlar.

Minimum heyət

MADDƏ 88- (1) İnternet xəbər saytlarının minimum rəy işçisi vəzifələrində ən azı 1 məsul menecer (redaktor) və 1 müxbirin işə götürülməsi şərtdir.

Minimum məzmun

MADDƏ 89- (1) İnternet xəbər saytlarından hər ay ən azı 30 məzmun dərc etmək tələb olunur.

(2) Xəbərlərdə tarix və saat məlumatlarının, internet xəbər saytlarının məzmununda isə köşə yazılarında yer alması məcburidir. İnternet xəbər saytlarında məzmunun ilk dəfə təqdim edildiyi tarix və saat və növbəti yeniləmə məlumatı məzmuna hər daxil olanda dəyişməyəcək şəkildə göstərilir.

Çap və əlaqə məlumatları

MADDƏ 90- (1) İnternet xəbər saytlarında, istifadəçilərin birbaşa ana səhifədən daxil ola biləcəyi ünsiyyət başlığı altında bir izin olması məcburidir. Bu başlıq altında; Nəşrin sahibi fiziki şəxsdirsə, hüquqi şəxsdirsə, hüquqi şəxs varsa, ticarət adı və hüquqi şəxsin nümayəndəsi, varsa, nəşriyyat, məsul menecer (redaktor), idarəetmə yeri, əlaqə telefonu, korporativ e-poçt ünvanı, UETS ünvanı və yer Provayder məlumatı tələb olunur.

(2) İnternet xəbər saytları; Nəşrin sahibi, hüquqi şəxsin nümayəndəsi, nəşriyyatı, varsa, məsul menecer (redaktor) və idarəetmə yeri dəyişdikdə, bu barədə ən geci ilk iş günü imza ilə Quruma məlumat verilməli və eyni gündə rabitə başlığı altında lazımi dəyişikliklər.

Məzmunu qorumaq öhdəliyi

MADDƏ 91- (1) İnternet xəbər saytları, 5187 saylı Qanunun 10-cu maddəsinə uyğun olaraq saxladıqları məzmunu nəzərdən keçirilməsinə icazə vermək üçün Qurumun tələbi ilə təqdim etmək məcburiyyətindədirlər.

Altıncı hissə

Audit və Nəzarət Şurasının Hesabatları

BİRİNCİ BÖLMƏ

Ümumi prinsiplər

Ümumi müddəalar

MADDƏ 92- (1) Rəsmi elanları dərc etmək hüququ olan və ya bu hüququ əldə etmək üçün gözləmə müddətinə məruz qalan qəzet və ya internet xəbər saytı ən azı 2 ildə bir dəfə yoxlanılır.

(2) Gözləmə müddətinə məruz qalan qəzetlər və ya internet xəbər saytları üçün birinci bənddə göstərilən 2 illik müddət təyin edilərkən, müvafiq qəzet və ya internet xəbər saytının son göstərilən gözləmə müddətinin başlama tarixi nəzərə alınır.

(3) Gözləmə müddətində olan qəzetlərin və internet xəbər saytlarının imzalı sorğu əsasında və ya birbaşa ehtiyaca görə aralıq yoxlamaları; Gözləmə müddətinin sonunda yoxlamalar qəzetlərin və internet xəbər saytlarının imzalı müraciətləri əsasında da aparılır.

(4) Qəzetlərin və internet xəbər saytlarının rəsmi elanlar dərc etmək hüququnun olub-olmadığını, bu hüququn pozulub-pozulmadığını və ya dərc etmə hüququnun dayanıb-dayanmadığını müəyyən etmək üçün əsas olacaq məlumat və sənədləri toplamaq üçün nəzarət şuraları yaradılır. yaradılmışdır, onlara yalnız zəruri hallarda vəziyyəti müəyyən etmək tapşırılır. Hazırlayacaqları hesabatlara edilən etirazlar nəticəsində zərurət yarandıqda, əvvəlki komissiyada iştirak etməyən üzvlərin təyin olunduğu nəzarət şuraları yaradıla bilər.

(5) Rəsmi elanları dərc etmək hüququna malik olan və ya bu hüququ əldə etmək üçün gözləmə müddətinə məruz qalan qəzetlər, jurnallar və ya internet xəbər saytları da zəruri hallarda yoxlanıla bilər.

Jurnalist üzvlüyünə namizədlərin müəyyənləşdirilməsi

MADDƏ 93- (1) Nəzarət şuralarının jurnalist üzvlüyünə namizədlər, rəy işçisi olaraq mətbuat kartına sahib olan və Baş Müdir tərəfindən tövsiyə edilənlər arasından dekabr ayında İdarə Heyəti tərəfindən 2 il müddətinə müəyyən edilir.

(2) Xidmət edə bilməyən namizədlər eyni qaydada təyin edilmiş yeniləri ilə əvəz olunur.

(3) Əvvəlki illərdə nəzarət şuralarında vəzifə alanlar yenidən üzvlüyə namizəd ola bilərlər. İntellektual işçinin təqaüdə çıxması onun nəzarət şurası üzvlüyünə namizəd olmasına mane olmur.

Nəzarət şuralarının yaradılması və icazə verilməsi

MADDƏ 94- (1) Ümumi Müdirliyə ehtiyacı ödəmək üçün kifayət qədər sayda nəzarət şurası yaratmaq və bu şuraların zaman və yerə tabe olmadan işləməsini təmin etmək səlahiyyəti verilir.

(2) Qəzet və ya internet xəbər saytlarına nəzarət edəcək nəzarət şuraları və zərurət yarandıqda yeni yaradılacaq nəzarət şuraları Baş Müdir tərəfindən təyin ediləcək 1 Qurum məmuru, 1 sədr və 2 üzvdən ibarətdir. Lazım gələrsə, mətbuat kartı olan 1 jurnalist bu komitəyə ziyalı işçisi kimi daxil edilə bilər.

Nəzarət şuralarının vəzifələri və səlahiyyətləri

MADDƏ 95- (1) Nəzarət şuralarının vəzifələri; Rəsmi elan və reklamlarla bağlı dövri nəşrlərin bu Əsasnamə ilə qoyulmuş vəzifə və tələblərə vaxtında və tam şəkildə əməl edib-etmədiyini yoxlamaq və müəyyən etməkdir.

(2) Nəzarət şuralarının birinci bənddə göstərilən məqsədlə etməyə icazə verdiyi işlər əsas olanlar bunlardır:

a) Auditlər zamanı qəzetlərin heyəti, çap sayı, dilerlərə paylama siyahısı, satış və geri qaytarmaların sayı, əgər varsa, abunə yolu ilə həyata keçirilən satışlar haqqında məlumat toplamaq; mətbəənin, paylama müəssisələrinin və bu müəssisələrə tabe olan tabe və son məntəqə dilerlərinin və kağız satışının aparıldığı yerlərin işlərini və qeydlərini yoxlamaq; Arxivin məzmununa nəzarət etmək.

b) İnternet xəbər saytları; Personal, hosting provayderi, dərc etdikləri məzmun və istifadəçi ziyarətçi trafiki haqqında hər cür məlumat və sənədləri araşdırmaq.

c) Nəzarət predmeti ilə bağlı rəsmi qurum və təşkilatlardan, fiziki və hüquqi şəxslərdən onlara lazım ola biləcək məlumat və sənədləri almaq.

ç) Bu Əsasnaməyə uyğun olaraq onlara həvalə edilmiş vəzifələrin yerinə yetirilməsi üçün hər cür araşdırma və ekspertiza aparmaq, zəruri hallarda yoxlama ilə bağlı hər cür məlumat və sənədləri əldə etmək.

audit xərcləri

MADDƏ 96- (1) Nəzarət şurası üzvlərinə ödəniləcək gündəlik müavinət və yol pulu ilə bağlı prosedur və prinsiplər Ümumi Yığıncaq tərəfindən müəyyən edilir.

(2) Dövri nəşrlərin təftişlərində təyin ediləcək nəzarət şurası üzvlərinin gündəlik və ezamiyyət pulları;

a) Səlahiyyətli olaraq aparılan yoxlamalar zamanı Orqan,

b) Müvafiq qəzet və ya internet xəbər saytlarının tələbi ilə edilən yoxlamalarda və aralıq və yekun yoxlamalarda,

tərəfindən ödənilir.

(3) Xəbərdarlıq və şikayət olduqda, yoxlama xərcləri yoxlamadan əvvəl bildiriş və şikayəti edən şəxs tərəfindən ödənilir.

(4) Qəzet və ya internet xəbər saytlarının təqsiri üzündən yoxlamanın həyata keçirilə bilməməsi və ya bir gündən çox çəkməsi halında, xərc fərqi müvafiq qəzet və ya internet xəbər saytları tərəfindən ödənilir.

(5) Qəzetlərin və ya internet xəbər saytlarının audit tələbi ilə müraciət etdiyi hallarda, Qurum sorğu qeydə alındıqdan sonra ən geci 5 iş günü ərzində audit xərclərini tələb edir. Audit xərcləri Orqanın göstərişi ilə müəyyən edilmiş 15 iş günü müddətində bank hesabına köçürüldükdən sonra 15 iş günü müddətində audit aparılır.

(6) Audit xərclərinin qəzetlər və ya internet xəbər saytları tərəfindən ödənildiyi hallarda, müvafiq qəzetin və ya internet xəbər saytının onu dərc etmək hüququnun olub-olmaması və ya gözləmə müddətində olub-olmaması nəzərə alınmaqla, bu müddətin bitməsinə qədər olan müddət haqqında. ödənilməsi tələb edilən yazılı göstərişdə müddət və xərc məbləğinin ödənildiyi tarix.Bu Qaydanın müvafiq müddəaları tətbiq edilir.

Vəzifə üçün maneələr

MADDƏ 97- (1) Jurnalistlərə Nəzarət Şurasının üzvləri əlaqəli olduqları qəzet və ya internet xəbər saytlarının yoxlanılmasında iştirak edə bilməzlər.

(2) nəzarət lövhəsi Üzvləri ilə yoxlanılan dövri nəşr arasında sənədlər əsasında düşmənçilik iddiası varsa, zərurət yarandığı təqdirdə 10 iş günü ərzində Baş Müdürlük yeni nəzarət şurası yaradaraq qəzet və ya internet xəbər saytını yenidən yoxlayır.

(3) Aparılacaq araşdırma nəticəsində düşmənçilik iddiasının əsaslı olmadığı qəzetlərə və ya internet xəbər saytlarına qarşı digər qanuni vasitələrə müraciət edilməsi Azərbaycan Respublikasının Qanununun 195-cu maddəsinə uyğun olaraq tədbir görülməsinə mane olmur. 49 saylı qanun.

(4) Qəzet və ya internet xəbər saytlarının sahibləri, əgər varsa, hüquqi şəxslərin nümayəndələri, onların həyat yoldaşları və üçüncü dərəcəyə qədər qohumları və qohumları nəzarət şurasının üzvü ola bilməzlər.

Nəzarət və yoxlamalarda aydınlıq

MADDƏ 98- (1) Nəzarət və yoxlamaların aparılmasını təmin etmək üçün;

a) Qəzetlər; idarə yeri, fəaliyyət göstərdikləri binalar və xidmət sahələri, çap olunduğu mətbəələr, çap prosesində istifadə etdikləri kağızın alındığı satıcılar, paylama işini həyata keçirən dilerlər,

b) İnternet xəbər saytları; idarə yeri, onların fəaliyyət göstərdiyi binalar və xidmət sahələri,

öz Vaxtın açıq saxlanmasına cavabdehdir.

Sənədlərin mövcudluğu və təchizatı

MADDƏ 99- (1) Qəzetlər; Çap olunduğu mətbəəyə, kağızın alındığı satıcılara, paylama işini həyata keçirən dilerlərə və abunəçi satışı ilə bağlı şəxslərə aid qaimə, qaimə, müqavilə kimi hər cür sənədi saxlamağa borcludur. bu sənədlərin və sənədlər haqqında məlumatların verilməsini təmin etmək üçün tədbirlər görsün.

(2) İnternet xəbər saytlarının hostinq provayderi ilə bağlı müqavilələr və fakturalar kimi hər cür sənədin saxlanması ilə yanaşı, bu sənədlərin və bu sənədlərlə bağlı məlumatların təmin edilməsi üçün tədbirlər görülməsi məcburidir.

Arxivin yoxlanılması

MADDƏ 100- (1) İmtahana icazə vermək üçün nəzarət şuralarının tələbi ilə;

a) Qəzetlərin ən azı son 2 ildəki kolleksiyaları hazır olmalı və ən son nəşr olunan 3 nömrənin hər səhifəsi üçün çap nümunələri olmalıdır;

b) İnternet xəbər saytlarının ən azı 2 illik məzmunu var,

təqdim olmalıdır.

Bloklama nəzarətləri

MADDƏ 101- (1) Nəzarət şuraları tərəfindən aparılan yoxlamalara mane olan qəzetin və ya internet xəbər saytının nəşr hüququ dayandırılır. Müvafiq qəzetin və ya internet xəbər saytının müraciəti əsasında nəşr hüququnun audit yolu ilə yenilənməsinə qərar verilsə belə, nəşr hüququnun dayandırıldığı müddət üçün təzminat prosesi tətbiq edilməyəcək.

İKİNCİ BÖLÜM

Nəzarət Şurasının Hesabatları

Nəzarət şurasının hesabatları və imzalanması

MADDƏ 102- (1) Baş İdarə, yoxlamanın məqsədi və ehtiyacına uyğun olaraq nəzarət şurası hesabatlarının formasını müəyyən etmək səlahiyyətinə malikdir.

(2) Şuranın bütün üzvləri həmin auditdə iştirak etməli və hesabatı imzalamalıdırlar. İmzalamaqdan imtina etdikdə bitərəf qalan üzv və ya üzvlər hesabata imtinanın səbəblərini izah edən qeydlər qoymalıdırlar. Əks halda hesabat etibarsız sayılır.

(3) Belə hallarda, yuxarıda qeyd olunan xəbərin etibarsız hesab edilməsinə səbəb olan müvafiq qəzet və ya internet xəbər saytlarının üzvü/üzvlərindən başqa yaradılacaq yeni nəzarət şurası ən geci 10 iş günü ərzində yoxlanılır və hesabatın etibarsız hesab edilməsinə səbəb olmuş hər hansı nəzarət şurasının üzvü/üzvləri yoxlanılır.nəzarət şurasının haqqı ödənilmir.

(4) Üzrlü səbəbə malik olan və ya auditin aparılmasına mane olacaq şəkildə şurada iştirak etmədiyi halda, şurada iştirak edəcək üzv üzv namizədlər arasından müvafiq qaydada müəyyən edilir.

(5) Yoxlamanın nəticələrini izah edən nəzarət şuralarının hesabatlarında dövri nəşrlərin bu Əsasnaməyə uyğun olaraq müəyyən edilmiş keyfiyyətlərə uyğun olub-olmaması və onlara həvalə edilmiş vəzifələri yerinə yetirib-yetirməməsi sənədlər əsasında aydın şəkildə göstərilir.

Hesabatlar üçün əməliyyatlar və müddətlər

MADDƏ 103- (1) Baş Direktor tərəfindən təyin edilmiş nəzarət şuraları, audit və ya yoxlamalar başa çatdıqdan sonra ən geci 15 iş günü ərzində tapşırığa dair hesabatlar verir və onları Müəssisə sənədlərində, əhatə məktubunun əlavəsində qeyd edir. prezident tərəfindən.

(2) Bu şəkildə Agentliyə təqdim edilən hesabatların nəticələri Nəzarət Müdirliyinə çatdığı tarixdən ən geci 3 iş günü ərzində lazımi araşdırmalar aparıldıqdan sonra Baş İdarəyə təqdim edilir.

(3) Tərəddüd halında, Baş Müdirlik əlavə hesabat tələb edə və ya müəyyən edəcəyi məsələlərə uyğun olaraq vəziyyəti qiymətləndirərək qərar verə bilər. Baş İdarənin səlahiyyətli orqanı yuxarıda qeyd olunan hesabatları maraqlarından asılı olaraq ən geci 2 iş günü ərzində Elan Müdirliyinə və ya Nəzarət Müdirliyinə təhvil verir.

(4) Ümumi Müdirlik tərəfindən ötürülən hesabatlarla bağlı əməliyyatlar ən geci 15 iş günü ərzində tamamlanır.

(5) İstək üzərinə hesabatın bir nüsxəsi Ümumi Müdirliyin nəzarətində olan dövri nəşrə verilə bilər.

Hesabatlara etiraz

MADDƏ 104- (1) Qəzet və ya internet xəbər saytları nəzarət şurası tərəfindən;

a) Prosedur baxımından formalaşması,

b) hazırladığı hesabatların məzmunu,

c) Onların hesabatlarına əsasən qəbul ediləcək qərarlar;

qarşı Verilən etirazlar bu Əsasnamənin nəzarət lövhələri haqqında müddəalarında müəyyən edilmiş qaydada həll edilir.

Etirazların həlli

MADDƏ 105- (1) Nəzarət şurası hesabatlarının məzmunu ilə bağlı etirazlarda, nəzarət şuralarının hesabatlarına əsasən alınan qərarlara etirazlarda, Baş Müdirlik, qəzet və ya internet xəbər saytını 20 gün müddətində yenidən yoxlamaq üçün başqa bir idarə heyətinə göndərə bilər.

(2) Hazırlanmış hesabatlara və İdarə Heyəti tərəfindən yaradılması nəzərdə tutulan nəzarət şuralarının yoxlama hesabatlarına dair qəbul edilmiş qərarlara qarşı edilən etirazlar İdarə Heyəti tərəfindən araşdırılır və həll edilir. İdarə Heyəti tələb edildiyi təqdirdə, lazım bildiyi təqdirdə qəzet və ya internet xəbər saytının sahibini də dinləyir.

Səlahiyyətli orqanlara bildiriş

MADDƏ 106- (1) Vəzifənin icrası əsnasında Qurum Ümumi Müdirliyi tərəfindən öyrəniləcək sui-istifadə halları səlahiyyətli orqanlara bildirilir.

Yeddinci hissə

Bu Əsasnamənin həyata keçirilməsinə dair qərarlar

BİRİNCİ BÖLMƏ

Ümumi prinsiplər

Qərarlara dair ümumi müddəalar

MADDƏ 107- (1) Bu Qaydanın müddəalarına uyğun olaraq; Nəşr etmək hüququ və ya aylıq rəsmi elan kvota əməliyyatları müxtəlif yoxlama və ya nəzarət şurası hesabatlarının və ya İLANBIS qeydlərinin araşdırılması, təhqiqatı və təhqiqatı nəticəsində müəyyən edilir və qərara alınır.

(2) Qanunvericiliyin pozulmasının əvvəlcədən və vaxtında aşkar edilə bilməməsi bununla bağlı tədbir və sanksiya tətbiq edilməsini istisna etmir.

(3) Qanunvericiliyə zidd olaraq qəzet və ya internet xəbər saytları tərəfindən dərc edilən rəsmi elanlar üçün əvəzləşdirmə tətbiq edilir.

(4) Birinci bənddə göstərilən yoxlamalar zamanı qəzet və ya internet xəbər saytlarında qanun pozuntularının davam etdiyi müəyyən edildikdə, müvafiq nəşrin rəsmi elan dərc etmək hüququ dayandırılır.

(5) Qəzetlərə və ya internet xəbər saytlarına qanunvericilik müddəalarının pozulması səbəbindən çıxılma prosesinin tətbiq edilməsi 195 saylı Qanunun 49-cu maddəsinə uyğun olaraq sanksiya tətbiqinə mane olmur.

(6) Qəzet və ya internet xəbər saytları ilə bağlı bu Əsasnaməyə uyğun olaraq qanunvericiliyin pozulması ilə bağlı qəbul edilmiş qərarların surəti, əsaslandığı sənədlərlə birlikdə 195-cu maddəyə uyğun olaraq tədbir görülməsi üçün İdarə Heyətinə təqdim edilir. 49 nömrəli Qanun. İdarə Heyəti tərəfindən veriləcək qərar yekunlaşdıqdan sonra müəyyən edilmiş müddətə uyğun olaraq rəsmi elanların və reklamların kəsilməsi sanksiyası tətbiq edilir.

(7) Qanunvericilik müddəalarının pozulduğunu vaxtında bildirən qəzet və ya internet xəbər saytına 195 saylı Qanunun 49-cu maddəsinin müddəası tətbiq edilmir.

(8) Bu Əsasnaməyə uyğun olaraq qəbul edilmiş qərarlar 7 iş günü ərzində qəzetə və ya internet xəbər saytına göndərilir.

(9) Rəsmi elanlarla bağlı üçüncü şəxslər də daxil olmaqla, hər cür müraciəti araşdırmaq və qərar vermək vəzifəsi və səlahiyyəti Ümumi Müdirliyə məxsusdur. Mübahisə olduqda, həlledici orqan Direktorlar Şurasıdır.

(10) İdarə Heyətinin qərarlarına qarşı, yalnız prinsipcə qərar tələb edən hallarda və ən geci 30 gün ərzində Ümumi Yığıncağa etiraz edilə bilər. Edilən etirazlar icranı dayandırmır.

İKİNCİ BÖLÜM

Baş ofis qərarları

Baş İdarənin qərarlarının məzmunu

MADDƏ 108- (1) Qərarlarda;

a) pozuntunun və ya yeni göstəricilərin müəyyən edilməsi üsulu;

b) Qərarların əsaslandığı təsbitlər,

c) pozuntunun müddəti, əgər varsa,

ç) əvəzləşdirmə və ya kompensasiya müddəti və əgər varsa məbləğ;

d) aşkar edildikdə, CV-ni dərc etmək hüququnun yarandığı tarix,

e) Qərardan necə və hansı orqana və ya orqana şikayət verilə bilər;

iştirak olur.

Gözləmə müddətinin uzadılması və başa çatdırılması

MADDƏ 109- (1) Gözləmə müddəti ərzində Baş Assambleya tərəfindən müəyyən edilmiş şərtlərdən hər hansı birinin pozulması halında, gözləmə müddəti pozuntuların baş verdiyi günlərin sayı qədər uzadılır.

(2) Qəzetlərin və ya internet xəbər saytlarının imzalı tələbi ilə edilən yoxlama və gözləmə müddətinin sonunda yoxlama xərclərinin ödənilməsi nəticəsində gözləmə müddətinin başa çatdığı tarix müəyyən edilir.

(3) Gözləmə müddətinin sonunda Ümumi Kurul tərəfindən müəyyən edilən şərtlər yerinə yetirildiyi təqdirdə gözləmə müddəti tamamlanır.

(4) Qəzet və ya internet xəbər saytlarının 15-ci maddəyə uyğun olaraq yoxlama və ya müayinə tələbi üçün müəyyən edilmiş 3 aylıq müddəti keçdikdən sonra müraciət etməsi halında, gözləmə müddətinə keçən müddət əlavə edilərək yeni gözləmə müddəti təyin edilir.

Nəşr etmək hüququnun dayandırılması

MADDƏ 110- (1) Yayım hüququ dayandırılmış qəzet və ya internet xəbər saytında pozuntular aradan qaldırılana və bu hüquq bərpa olunana qədər heç bir rəsmi elan verilmir.

(2) Nəşr etmək hüququnun dayandırıldığı müddət dayandırılmaya səbəb olan pozuntunun başlanmasından pozuntunun sonuna qədər olan günlərin sayı kimi müəyyən edilir.

Nəşr etmək hüququnun yenidən davam etdirilməsi

MADDƏ 111- (1) Qəzetlərin və ya internet xəbər saytlarının imzalı müraciətləri əsasında nəşr hüquqlarının dayandırılmasına səbəb olan pozuntuların aradan qaldırılmasına dair yoxlama aparılır.

(2) Lazım gələrsə, nəşr etmək hüququ baxımından nəzarət şurası yaradıla və yoxlamanın aparılmasına qərar verilə bilər. Bu halda auditin aparılmasına dair qərarın bildirilməsindən sonra audit xərclərini qəzet və ya internet xəbər saytı ödəyir. -cı maddəsinə uyğun olaraq ödəməyə borcludur.

(3) Nəşretmə hüququnun dayandırılmasına səbəb olan pozuntunun vəzifəli şəkildə müəyyən edilməsi və ya birinci bənddə aparılan yoxlama və ya ikinci bəndə uyğun olaraq aparılacaq yoxlama ilə aradan qaldırıldığı müəyyən edildikdə, dərc etmək hüququ verilir. bu tarixdən qüvvəsini davam etdirir.

(4) Birinci bənddə imzalanmış ərizə tarixi, ərizəni ehtiva edən məktubun Təşkilatın qeydlərində qeyd edildiyi tarixdir.

Hesablaşma və kompensasiya prosedurları

MADDƏ 112- (1) Qanunvericiliyin pozulması zamanı qəzetlər və ya internet xəbər saytları tərəfindən dərc edilmiş rəsmi elanlara uyğun məbləğ tutulur, hüquqlarının olduğu, lakin dərc edə bilmədiyi rəsmi elanlara görə kompensasiya tutulur.

(2) Qəzetlərin və internet xəbər saytlarının zərər çəkməsinin qarşısının alınması məqsədi ilə sonrakı aylarda bu əməliyyatlarla bağlı qərarın verildiyi tarixdə müvafiq nəşrin aylıq rəsmi elan kvotasının yarısından artıq hesablaşma və təzminat əməliyyatları edilir. Bununla belə, tutulma və ya kompensasiya məbləği bu nəşrin qərar verildiyi tarixdə aylıq rəsmi elan kvotasının 3 mislindən çox olarsa, tutma və ya kompensasiya qərarın qəbul edildiyi tarixdə bütün rəsmi elan kvotası üzərindən edilir. Bundan əlavə, Ümumi Kateqoriyada internet xəbər saytları üçün çıxılma prosesi Ümumi Kateqoriya şərtlərinin pozulması ilə əlaqədardırsa, ümumi kvotada, əks halda əyalətdə olur. əsaslanır kvotada tətbiq edilir.

(3) Hesablamalar və kompensasiyalarla bağlı müraciətlər onların əsaslandığı qərarlar yekunlaşdıqdan sonra həyata keçirilir.

(4) Yalnız bir qəzet və ya internet xəbər saytının bir nəşr və ya kvota yerində nəşr etmək hüququna malik olması halında, çıxılma ilə bağlı əməliyyatlar;

a) şəhərin mərkəzində çıxan digər qəzetlərdə rayon qəzetləri üçün tutulma məbləği qədər rəsmi elanın dərc edilməsi;

b) Şəhərin mərkəzində dərc olunan qəzetlərdə və internet xəbər saytlarında qanun pozuntusunun olduğu müddət ərzində rəsmi elanın dayandırılması,

şəklində tətbiq olunur.

Nəşr etmək hüququnun dayandırılması

MADDƏ 113- (1) Bu Qaydalar çərçivəsində;

a) Nəşr etmək hüququnun dayandırılması ilə bağlı qərarın bildirildiyi tarixdən 6 ay ərzində dərc etmək hüququ bərpa olunmayan qəzet və ya internet xəbər saytları;

b) Qanunla səlahiyyətli orqanlar tərəfindən nəşri 1 aydan çox müddətə dayandırılmış qəzetlər və girişi bloklanmış internet xəbər saytları;

c) Ramazan və Qurban bayramı istisna olmaqla, bir təqvim ilində bir-birinin ardınca və ya fasilələrlə nəşrini 3 gündən artıq dayandıran qəzetlər;

ç) təqvim ili ərzində 7 gündən çox ardıcıl və ya fasilələrlə məzmununa daxil ola bilməyən internet xəbər saytları, onların təqsiri və ya aradan qaldırılması;

d) Təqvim ili ərzində 10-cu sayının çap nüsxəsini Quruma çatdırmayan rəsmi elanların dərci ilə bağlı gündəlik qəzetlər;

e) Təqvim ili ərzində 5-ci sayının çap nüsxəsini Quruma çatdırmayan rəsmi elanların dərci ilə bağlı gündəlik olmayan qəzetlər;

f) Çap və elektron nüsxələri Müəssisələrə təhvil verilmiş qəzet və ya jurnallar reallığa uyğun gəlmir və çaşdırıcıdır, yaxud eyni gündə çap olunmayan nömrələri sonradan dərc edilir;

g) Ad və ya domen adları 26 -cı Məqalədəki prosedur və prinsipləri pozaraq onu dəyişdirən qəzet və ya internet xəbər saytları,

ğ) Qadağa əməlinin qəti məhkəmə qərarı ilə məhkum edilməsinə səbəb olduğu hallarda nəzarət şuralarının nəzarətinə mane olan qəzetlər və ya internet xəbər saytları,

h) nəşrini dayandıran və ya eyni təqvim ilində bir dəfədən çox 2 nömrəsini birləşdirən və ya bir nömrədə birdən çox nömrəsi toplayan jurnallar;

ı) Qurum qarşısında həyata keçirilən əməliyyatlar və ya təqdim edilən ifadələr və sənədlər 26 / 9 / 2004 5237 saylı Türk Cəza Qanunu və xüsusi cəza qanunlarına görə cinayət təşkil edən dövri nəşrlər,

i) nəşr etmək hüququndan imtina etdikləri barədə orqana bildiriş verən dövri nəşrlər,

j) 63-cü maddənin pozuntusu aşkar edildikdə, internet xəbər saytları;

rəsmi Elan və elan yerləşdirmək hüququ başa çatır.

Sanksiyaları dərc etmək hüququna istisnalar

MADDƏ 114- (1) 5237 saylı Türk Cəza Qanununda Konstitusiya nizamına və bu Sərəncamın fəaliyyətinə qarşı cinayətlər, dövri nəşrin məzmununa görə rəsmi elanların dərci və ya imtiyazlı fiziki və ya hüquqi şəxslərin hərəkətləri səbəbiylə, əksəriyyəti onların şəriklərinin və ya varsa hüquqi şəxsin nümayəndəsinin və ya 12 / 4 / 1991 3713 saylı Terrorla Mübarizə Qanununun əhatə dairəsində olan cinayətlərə görə cinayət işi açıldığı halda, 195-cu maddəsində göstərilən müddətdən artıq olmayan müddətdə rəsmi elan və reklam dərc etmək hüququ verilir. 49 saylı Qanun, Ümumi Müdirliyin təklifi ilə İdarə heyəti tərəfindən ləğv edilir. Bu paraqrafa uyğun olaraq tədbirlərin görülməsi təkrar emal üçün maneə yaratmır. Açılan iddianın nəticəsinə görə, bu Əsasnamənin müddəalarına uyğun olaraq rəsmi elan və reklam hazırlamaq, yola salmaq və ya dərc etmək hüququna xitam verilməsi qərara alınır.

(2) Birinci bənddə göstərilən cinayətlər çərçivəsində ziyalı işçiləri heyətində elan edilmiş şəxslərdən hər hansı birinə qarşı cinayət işi açıldığı halda, həmin şəxs və ya şəxslər Qurumun yazılı bildirişi ilə, yazılı bildirişin ünvan sahibinə dövri nəşrə bildiriş göndərildiyi gündən 5 iş günü müddətində minimum ştatdan kənarlaşdırılmalıdır. Əks halda, bu Əsasnamənin müddəalarına uyğun olaraq müvafiq dövri nəşrin nəşri hüququ dayandırılır.

Ümumi Müdirliyin qərarlarına etiraz

MADDƏ 115- (1) Ümumi Müdirliyin qərarının bildirildiyi qəzet və ya internet xəbər saytı 10 iş günü ərzində İdarə Heyətinə şikayət edə bilər. Dövrün hesablanmasında Müəssisə qeydlərinə etiraz məktubunun alındığı tarix əsas götürülür.

(2) İdarə Heyəti etirazı əsaslı hesab edərsə, fayl lazımi tədbir görülməsi üçün Ümumi Müdirliyə göndərilir.

(3) Baş İdarənin qərarına etiraz edilmədikdə və ya vaxtında etiraz edilmədikdə və ya yekun etiraz İdarə Heyəti tərəfindən qəbul edilmədikdə, qərar qəti olur.

(4) Qəzet və ya internet xəbər saytları, onlar haqqında alınan qərarlara etirazlarını Baş İdarənin hər qərarı üçün ayrı-ayrı məktublarla Quruma təqdim etməlidirlər.

(5) Bu maddədə göstərilən müddətlər qərarın bildirilməsindən sonrakı ilk iş günündən başlayır.

Səkkizinci hissə

Müxtəlif və son müddəalar

Təşkilatın komissiya dərəcəsi

MADDƏ 116- (1) Rəsmi elanlar və elanlar, xüsusi elanlar və elanlar üçün tətbiq olunacaq komissiya haqqı 15% təşkil edir.

Qubernatorluqların vasitəçilik rolu

MADDƏ 117- (1) Ümumi Yığıncağın qərarı ilə Qurumun səlahiyyətindən çıxarılan yerlərdə rəsmi elanlarla bağlı əməliyyatlar bu Əsasnamənin müvafiq müddəaları tətbiq edilməklə valiliklər tərəfindən həyata keçirilir.

Tənzimləməni ləğv etdi

MADDƏ 118- (1) 5 / 10 / 2016 29848-ci il tarixli Rəsmi Qəzetdə dərc edilən Rəsmi Elan və Elanlar və onların nəşri üçün Dövri Nəşrlər haqqında Əsasnamə ləğv edilmişdir.

Heyət istisnası

TEMPORARY MADDESİ 1- (1) bu Qaydanın 20 -ci maddənin ikinci bəndinin müddəası, həyat yoldaşları baxımından 1 / 1 / 2023 Bu tarixdən əvvəl İLANBİS vasitəsilə Quruma bildiriş almış rəy işçilərinə şamil edilmir.

dərc etmək hüququ

TEMPORARY MADDESİ 2- (1) Rəsmi elanlar dərc etmək hüququ olan qəzetlər bu Əsasnamənin müddəalarını yerinə yetirmədikdə, onların dərc etmək hüququ dayandırılır.

Keçid müddəaları

TEMPORARY MADDESİ 3- (1) Bu Qaydanın müddəaları qüvvəyə minənədək, 118-ci maddə ilə ləğv edilmiş qaydanın müvafiq müddəalarının tətbiqi davam etdirilir.

Rəsmi elanlar dərc edən qəzetlərin internet xəbər saytları ilə bağlı keçid müddəaları

TEMPORARY MADDESİ 4- (1) Bu Qayda dərc edilməzdən əvvəl rəsmi elanlar dərc etmək hüququ olan qəzetlər tərəfindən Quruma bildirilmiş internet xəbər saytları, 31 / 3 / 2023 Minimum trafik tələbi istisna olmaqla, ümumi və internet xəbər saytları ilə bağlı bu Qaydanın müddəalarını yerinə yetirmək şərti ilə, kvota yerlərinə uyğun olaraq 1 tarixindən sonra internet xəbər saytlarında dərc olunacaq rəsmi elanlardan yararlana biləcəklər. , gözləmə müddətinə tabe olmadan. Bununla belə, 30 / 9 / 2023 tarixindən etibarən minimum trafik tələbinə cavab verməyən internet xəbər saytlarının rəsmi reklamlarını dərc etmək hüququ

(2) Birinci bəndin müddəasına görə, rəsmi elan dərc etmək hüququ qazanmış internet xəbər saytlarına əlavə göstərici ilə bağlı 6 aylıq müddət tətbiq edilmir.

(3) Birinci bənddə nəzərdə tutulmuş qaydada rəsmi elan dərc etmək hüququna malik olan internet xəbər saytlarının yayım mülkiyyəti və rəsmi reklam dərc etmək hüququ 2 il müddətində başqasına keçdikdə və ya domen adları ləğv edildikdə rəsmi elanları dərc etmək hüququ vardır. dəyişdi.

(4) Bu Qayda dərc edilməzdən əvvəl rəsmi elanlar dərc etmək hüququ olan qəzetlər tərəfindən Quruma bildirilmiş internet xəbər saytları, 31 / 3 / 2023 Rəsmi elanın verildiyi tarixə qədər imzalı müraciət etmək şərti ilə, gözləmə müddətinə tabe tutulmadan yalnız rəsmi elanın yerləşdirilə biləcəyi internet xəbər saytları ilə bağlı dövri nəşrlər siyahısına daxil edilirlər.

Qəzetlərin internet xəbər saytları ilə bağlı keçid müddəaları, rəsmi elanların dərc haqqını əldə etmək üçün gözləmə müddətinə tabedir.

TEMPORARY MADDESİ 5- (1) Rəsmi elanların dərc edilməsi hüququ əldə etmək üçün gözləmə müddətinə məruz qalan qəzetlər tərəfindən bu Əsasnamənin dərc edilmə tarixindən əvvəl Quruma bildirilmiş internet xəbər saytları 60 gün müddətində imzalı ərizə ilə təqdim edilməlidir. Qəzetin gözləmə müddətinin başa çatması və rəsmi elanlar dərc etmək hüququ qazanması barədə qərarın bildirildiyi tarixdən ən geci.Bu Əsasnamənin internet xəbər saytları ilə bağlı müddəalarını tam yerinə yetirmək şərtilə, Kvota yerlərinə görə internet xəbər saytlarında gözləmə müddətinə tabe olmayan rəsmi elanlar yayımlanacaq.

(2) Birinci bənddə nəzərdə tutulmuş qaydada rəsmi elan dərc etmək hüququna malik olan internet xəbər saytlarının yayım mülkiyyəti və rəsmi reklam dərc etmək hüququ 2 il müddətində başqasına keçdikdə və ya domen adları ləğv edildikdə rəsmi elanları dərc etmək hüququ vardır. dəyişdi.

Rəsmi elanlar dərc edən qəzet və jurnalların internet xəbər saytları ilə bağlı keçid müddəaları

TEMPORARY MADDESİ 6- (1) Rəsmi elanlar dərc etmək hüququ olan qəzet və jurnallara məxsus internet xəbər saytları; 31 / 3 / 2023 Yalnız rəsmi reklam yayımlayan internet xəbər saytlarında bu Qaydanın müddəalarını tamamlamaq şərti ilə, müraciət tarixinə qədər imzalı ərizə təqdim etmək şərti ilə, onlar dövri nəşrlər siyahısının yalnız icazə verənlər bölməsinə daxil ediləcəklər. 1/4/2023 tarixindən sonra rəsmi elanlar, gözləmə müddətinə tabe olmadan.

qüvvəyə minmə

MADDƏ 119- (1) Bu Qayda;

a) Birinci hissənin birinci hissəsi, 20, 26, 31, 94, 118, 119 və 120 -ci müvəqqəti 1-ci maddə, müvəqqəti maddə 3, müvəqqəti maddə 4 və müvəqqəti maddə 6 ilə -cı məqalənin dərc edildiyi tarixdə,

b) 29-cu maddənin ikinci abzasının (a) bəndi 1 / 7 / 2023 üzərində,

c) Maddə 28 1 / 1 / 2024 üzərində,

ç) Digər müddəalar 1 / 4 / 2023 üzərində,

qüvvəyə girər.

icra

MADDƏ 120- (1) Bu Əsasnamənin müddəaları Mətbuatda Reklam Qurumunun Baş Meneceri tərəfindən həyata keçirilir.

RƏSMİ ELANLARIN VƏ ELANLARIN ELEKTRON MÜHİTDƏ SATIN ALINMASI VƏ PAYLAŞMASI HAQQINDA ƏSASLARINDA DƏYİŞİKLİK EDİLMƏ HAQQINDA ƏQSAM

MADDƏ 1- 12-ci il tarixli 1 nömrəli “Rəsmi elanların və reklamların elektron qaydada qəbulu və yayılması haqqında” Əsasnamənin 2017-cü maddəsinin birinci bəndinin “b”, “f” və “ğ” yarımbəndlərində dəyişiklik edilib. göstərildiyi kimi.

“b) İLANBİS (Reklam İnformasiya Sistemi): Rəsmi elanların və reklamların reklam verənlərdən elektron şəkildə qəbul edildiyi, dövri nəşrlərə paylanıldığı, dövri nəşrlərə qoyulan keyfiyyət və vəzifələrə dair prosedurların Baş Assambleyası tərəfindən həyata keçirildiyi informasiya sistemidir. qurum,

“f) Dövri nəşrlər: Rəsmi elanların və reklamların dərci ilə bağlı qəzetlər, jurnallar və internet xəbər saytları,”

“ğ) Nəşr təlimatı: Rəsmi elanların əhatə dairəsi və qanunun adı, nömrəsi və maddəsi, Prezidentin fərmanı və onların dərc olunmasını nəzərdə tutan əsasnamənin, harada və necə dərc olunduğundan başqa elan və reklamların dərci ilə bağlı məlumatların yer aldığı ILANBIS interfeysi. Quruma göndərilən rəsmi elanların dəfələrlə və hansı qanunvericiliyə uyğun olaraq dərc ediləcəyini,”

MADDƏ 2- Həmin Əsasnamənin 7-ci maddəsinin birinci abzasındakı “Əlavə-2-də” ifadəsi “Əlavə-2 və Əlavə-3-də”, “təlimatını nəzərə alaraq” ifadəsi “təlimatına uyğun olaraq” sözləri ilə dəyişdirilib. .

MADDƏ 3- Həmin Əsasnamənin 8-ci maddəsinin birinci abzasındakı “Nazirlər Şurası tərəfindən müəyyən edilir” ifadəsi “Prezidentin qərarı ilə müəyyən edilir” ifadəsi dəyişdirilib.

MADDƏ 4- həmin Əsasnamənin 12-ci maddəsinin ikinci və üçüncü bəndləri aşağıdakı redaksiyada verilib.

“(2) İLANBİS vasitəsilə göndərilən rəsmi elanlar, başqa hal nəzərdə tutulmayıbsa, Türkiyə daxilində qəzetlərin ümumi nəşrlərində və internet xəbər saytlarında nümayiş etdirilməlidir.

(3) Dövri nəşrlər rəsmi elanları vaxtında dərc etməlidirlər. Vaxtında dərc olunmayan rəsmi elanların və reklamların, ümumi nəşrlərdə dərc olunmayan və ya bütün Türkiyə ərazisində nümayiş etdirilən rəsmi elanların məsuliyyəti müvafiq dövri nəşrə məxsusdur.

MADDƏ 5- həmin Əsasnamənin 13-cü maddəsinin ikinci və dördüncü bəndləri aşağıdakı redaksiyada verilib.

“(2) Agentliyin məsul olduğu rəsmi elan və reklamlardan başqa özəl elanlar və reklamlar Agentliyin internet saytındakı dövri nəşrlər siyahısında qəzet, jurnal və ya internet xəbər saytlarında istəklərə uyğun olaraq dərc edilir. reklam verənlərin."

“(4) Rəsmi elan olsa da, reklam verənlər qəzetə və ya internet xəbər saytına, səhifəsinə, köşəsinə və ya məkanına üstünlük verdikdə və ya xüsusi yazı, tərtibat və qrafika tələb etdikdə, Respublika Prezidentinin müəyyən etdiyi cari Rəsmi Elan Qiymət Tarifində , Üçüncü bənddə göstərilən Xüsusi Elan və Reklam Tarifləri, göstərilən sütun-santimetr və ya vahid qiymətindən aşağı olmamaq şərti ilə tətbiq edilir.”.

MADDƏ 6- Həmin Əsasnamənin 14-cü maddəsinin üçüncü abzasındakı “mətbəəqabağı və çap prosesləri” ifadəsi “çap və ya çapdan əvvəlki proseslər və bu proseslər” şəklində dəyişdirilib.

MADDƏ 7- Həmin Əsasnamənin 16-cı maddəsinin birinci abzasındakı “Nazirlər Şurası tərəfindən” ifadəsi “Prezidentin qərarı ilə” kimi, “Rəsmi elanlar və reklamlar və onların yayımı üçün dövri nəşrlər haqqında Əsasnamə” ifadəsi dəyişdirilib. “Rəsmi elanlar və reklamlar haqqında Əsasnamə” kimi dəyişdirilib.

MADDƏ 8- Həmin Əsasnamənin 1-ci və 2-ci Əlavəsi əlavə edilmiş qaydada dəyişdirilmiş və həmin Əsasnamənin 3-cü Əlavəsi əlavə edilmişdir.

MADDƏ 9- Bu Qayda 1-cü il tarixindən qüvvəyə minir.

MADDƏ 10- Bu Əsasnamənin müddəalarını Mətbuatda Reklam Qurumunun Baş Meneceri həyata keçirir.

“Elektron mühitdə rəsmi elanların və reklamların qəbulu və yayılması haqqında Əsasnamə”də dəyişiklik edilməsi haqqında Əsasnamə

MADDƏ 1- 12-ci il tarixli 1 nömrəli “Rəsmi elanların və reklamların elektron qaydada qəbulu və yayılması haqqında” Əsasnamənin 2017-cü maddəsinin birinci bəndinin “b”, “f” və “ğ” yarımbəndlərində dəyişiklik edilib. göstərildiyi kimi.

“b) İLANBİS (Reklam İnformasiya Sistemi): Rəsmi elanların və reklamların reklam verənlərdən elektron şəkildə qəbul edildiyi, dövri nəşrlərə paylanıldığı, dövri nəşrlərə qoyulan keyfiyyət və vəzifələrə dair prosedurların Baş Assambleyası tərəfindən həyata keçirildiyi informasiya sistemidir. qurum,

“f) Dövri nəşrlər: Rəsmi elanların və reklamların dərci ilə bağlı qəzetlər, jurnallar və internet xəbər saytları,”

“ğ) Nəşr təlimatı: Rəsmi elanların əhatə dairəsi və qanunun adı, nömrəsi və maddəsi, Prezidentin fərmanı və onların dərc olunmasını nəzərdə tutan əsasnamənin, harada və necə dərc olunduğundan başqa elan və reklamların dərci ilə bağlı məlumatların yer aldığı ILANBIS interfeysi. Quruma göndərilən rəsmi elanların dəfələrlə və hansı qanunvericiliyə uyğun olaraq dərc ediləcəyini,”

MADDƏ 2- Həmin Əsasnamənin 7-ci maddəsinin birinci abzasındakı “Əlavə-2-də” ifadəsi “Əlavə-2 və Əlavə-3-də”, “təlimatını nəzərə alaraq” ifadəsi “təlimatına uyğun olaraq” sözləri ilə dəyişdirilib. .

MADDƏ 3- Həmin Əsasnamənin 8-ci maddəsinin birinci abzasındakı “Nazirlər Şurası tərəfindən müəyyən edilir” ifadəsi “Prezidentin qərarı ilə müəyyən edilir” ifadəsi dəyişdirilib.

MADDƏ 4- həmin Əsasnamənin 12-ci maddəsinin ikinci və üçüncü bəndləri aşağıdakı redaksiyada verilib.

“(2) İLANBİS vasitəsilə göndərilən rəsmi elanlar, başqa hal nəzərdə tutulmayıbsa, Türkiyə daxilində qəzetlərin ümumi nəşrlərində və internet xəbər saytlarında nümayiş etdirilməlidir.

(3) Dövri nəşrlər rəsmi elanları vaxtında dərc etməlidirlər. Vaxtında dərc olunmayan rəsmi elanların və reklamların, ümumi nəşrlərdə dərc olunmayan və ya bütün Türkiyə ərazisində nümayiş etdirilən rəsmi elanların məsuliyyəti müvafiq dövri nəşrə məxsusdur.

MADDƏ 5- həmin Əsasnamənin 13-cü maddəsinin ikinci və dördüncü bəndləri aşağıdakı redaksiyada verilib.

“(2) Agentliyin məsul olduğu rəsmi elan və reklamlardan başqa özəl elanlar və reklamlar Agentliyin internet saytındakı dövri nəşrlər siyahısında qəzet, jurnal və ya internet xəbər saytlarında istəklərə uyğun olaraq dərc edilir. reklam verənlərin."

“(4) Rəsmi elan olsa da, reklam verənlər qəzetə və ya internet xəbər saytına, səhifəsinə, köşəsinə və ya məkanına üstünlük verdikdə və ya xüsusi yazı, tərtibat və qrafika tələb etdikdə, Respublika Prezidentinin müəyyən etdiyi cari Rəsmi Elan Qiymət Tarifində , Üçüncü bənddə göstərilən Xüsusi Elan və Reklam Tarifləri, göstərilən sütun-santimetr və ya vahid qiymətindən aşağı olmamaq şərti ilə tətbiq edilir.”.

MADDƏ 6- Həmin Əsasnamənin 14-cü maddəsinin üçüncü abzasındakı “mətbəəqabağı və çap prosesləri” ifadəsi “çap və ya çapdan əvvəlki proseslər və bu proseslər” şəklində dəyişdirilib.

MADDƏ 7- Həmin Əsasnamənin 16-cı maddəsinin birinci abzasındakı “Nazirlər Şurası tərəfindən” ifadəsi “Prezidentin qərarı ilə” kimi, “Rəsmi elanlar və reklamlar və onların yayımı üçün dövri nəşrlər haqqında Əsasnamə” ifadəsi dəyişdirilib. “Rəsmi elanlar və reklamlar haqqında Əsasnamə” kimi dəyişdirilib.

MADDƏ 8- Həmin Əsasnamənin 1-ci və 2-ci Əlavəsi əlavə edilmiş qaydada dəyişdirilmiş və həmin Əsasnamənin 3-cü Əlavəsi əlavə edilmişdir.

MADDƏ 9- Bu Qayda 1-cü il tarixindən qüvvəyə minir.

MADDƏ 10- Bu Əsasnamənin müddəalarını Mətbuatda Reklam Qurumunun Baş Meneceri həyata keçirir.

Günceleme: 01/02/2023 05:47

Oxşar Elanlar

Şərh yazan ilk kişi olun

Bir cavab buraxın

E-poçt ünvanından dərc olunmayacaq.


*